poniedziałek, 3 stycznia 2011

Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy 2 2009

KRONIKA


Obecny numer w znacznej części został poświęcony ważnemu dla nas wydarzeniu, powstaniu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.Ujęto w nim także to, co wiązało się z tym wydarzeniem, a więc: mianowanie przez Zarząd Główny Prezesa Oddziału, zwołanie Walnego Zebrania, które powołało Oddział i wybrało jego władze, a jeszcze wcześniej odwiedzenie tych członków, którzy z powodu choroby nie mogli wziąć udziału w zebraniu itp. Zarząd Główny podjął uchwałę o mianowaniu prezesa Oddziału w Bydgoszczy i zawiadomił o tym wszystkich członków Związku. Uchwała o mianowaniu prezesa 2.2009, Uchwała nr 7/2009 Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z dnia 10.02.2009 r. § 1 Zarząd Główny powołuje niniejszym p. Andrzeja Boguckiego h. Awdaniec na stanowisko Prezesa powstającego Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.Za uchwałą oddano wszystkie, tj. 4 (cztery) głosy "za".Henryk Grocholski,Zenon Ilcewicz, Michał Niemirowicz-Szczytt, Henryk Wąsowski.

Zebranie Założycielskie Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy 21 lutego 2009 r.
Zebranie Założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy odbyło się w dniu 21 lutego 2009 r. w Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym - budynek 3.2 sala 200DWydziału Mechanicznego ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy - Fordonie. Zebranie otworzył i prowadził, powołany Uchwałą 7/2009 Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z dnia 10.02.2009 r., prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy Andrzej Bogucki h. Awdaniec. Prowadzący serdecznie powitał przybyłych na zebranie z Regionu Pomorza i Kujaw członków Związku Szlachty Polskiej oraz gości, członków Zarządu Głównego ZSzP w Warszawie panów Michała Niemirowicz - Szczytt h. Jastrzębiec oraz Henryka Wąsowskiego h. Awdaniec. Zarząd Główny ZSzP wyznaczył według Statutu delegację do utworzenia Oddziału ZSzP w Bydgoszczy w składzie : dr Andrzej Bogucki h. Awdaniec, dr inż. Romuald Kromplewski h. Korab i prof. dr hab. Michał Styp - Rekowski h. własnego. Został przedstawiony program spotkania. Na początku Andrzej Bogucki jako wieloletni Przedstawiciel Regionalny ZSzP w Bydgoszczy złożył sprawozdanie z działalności członków ZSzP w Bydgoszczy za lata 1996-2009. Zaznaczył, że kilku członów naszego Związku prowadziło aktywną działalność propagując tradycję, kulturę, krzewiąc tożsamość i integrację szlachecką. Członkowie z Bydgoszczy uczestniczyli w pracach związkowych i inicjatywach podejmowanych przez Zarząd Główny lub inne oddziały. Dokonano kilka prób założenia Oddziału Bydgoskiego, ale niestety zawsze brakowało wymaganej liczby osób. Dotychczasowy dorobek ZSzP w Bydgoszczy jest udokumentowany. Oprawiono kilka tomów Akt. Wszelka praca była honorowa i społeczna. Na te cele środki finansowe członkowie przeznaczali ze swoich prywatnych funduszy. Jest systematycznie wydawana "Kronika Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy", której redaktorem, drukarzem i dystrybutorem jest dr inż. Romuald Kromplewski h. Korab. Kronika wychodzi w niskim nakładzie ok. 20 egz.  Wszelkie opłaty za papier, tusz, koperty i znaczki pokrywa z własnych funduszy kol. R. Kromplewski. Kronikę otrzymują wszyscy członkowie ZSzP mieszkający w Regionie Pomorza i Kujaw oraz w Rosji, a także Zarząd Główny. Członkowie ZSzP w Bydgoszczy na powyższą działalność nie otrzymywali żadnych kwot pieniężnych z Zarządu Głównego. W następnym punkcie prowadzący przedstawił listę 11 założycieli, którzy złożyli pisemne Oświadczenia deklaracji przynależności do Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy. Wykaz założycieli Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy : 1.dr Andrzej Bogucki h. Awdaniec, 2. dr inż. Romuald Kromplewski,3. prof. dr hab. Michał Styp - Rekowski h. własnego,4. mgr inż. Tadeusz Kromplewski h. Korab,5. inż. Jarosław Janczewski h. Dołęga,6. dr Tomasz Kozłowski h. Kozłowski,7. Karol Rawicz -- Kostro h. Rawicz,8. Waldemar Chełchowski h. Lubicz, 9. Irena Nikodem z Orlikowskich h. Nowina,10. Tadeusz Obrocki h. Rudnica,11. Janusz Orlikowski h. Nowina. Ponadto dr inż. Romuald Kromplewski przedstawił wykaz nazwisk osób z Regionu Pomorza i Kujaw, którzy deklarowali swoją przynależność do Oddziału w Bydgoszczy, ale niestety nie przybyli i nie posiadamy ich pisemnych oświadczeń. Wolę przynależności do Oddziału w Bydgoszczy wyraziły 3 osoby mieszkające w Rosji, z którymi członkowie z Bydgoszczy utrzymują kontakt telefoniczny i poprzez wymianę korespondencji.  Są to: 1. dr Aleksander Sielicki h. Korczak z Krasnodaru,2. Aleksander Piotrowski h. Korwin z Krasnodaru, 3.Nadzieja Piotrowska h. Korwin z Moskwy. Dwie z tych osób chęć przynależności do oddziału w Bydgoszczy napisały w ankietach przy wstępowaniu do Związku, a jedna w nadesłanym piśmie. Poproszono przedstawicieli ZG o sprawdzenie tego. Następnie zajął głos pan Michał Niemirowicz - Szczytt h. Jastrzębiec , który stwierdził, że jest wystarczająca ilość osób w Regionie i jest celowe powołanie przez Zarząd Główny Oddziału Bydgoskiego ZSzP , który w najbliższym czasie podejmie stosowną Uchwałę. Po przyjęciu Uchwały przez Zarząd Główny odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy, na którym wybrane zostaną władze Oddziału. Jednocześnie przypomniał zapisy Statutu oraz poinformował o pracach prowadzonych przez Zarząd Główny ZSzP, szczególnie przygotowanie do działalności finansowej Związku. Zaapelował o systematyczne wpłacanie składek. W następnym wystąpieniu pan Henryk Wąsowski h. Awdaniec poruszył sprawę działalności merytorycznej ZSzP i działań koordynacyjnych. Następnie w dyskusji każdy z uczestniczących w zebraniu wypowiedział się na temat programu Oddziału oraz przedstawił swoją działalność w życiu zawodowym i społecznym. Został spisany, podpisany i przyjęty Protokół. Dokumentacja oryginalna została wykonana w 2 egz., jeden dla ZG, drugi dla OB. Natym zebranie zakończono.  Zebranie przy kawie, herbacie i ciasteczkach odbyło się w Uniwersytecie Przyrodniczo - Technologicznym dzięki uprzejmości prof. dr. hab. Michała Styp -Rekowskiego h. własnego, który też oprowadził uczestników zebrania po Uniwersytecie. Wykonano pamiątkowe zdjęcia przez panią Annę Kromplewską h. Korab, która uczestniczyła w zebraniu ze swoim Ojcem i Dziadkiem. Następnie uczestnicy zebrania udali się na obiad do stylowej szlacheckiej Restauracji "Ogniem i Mieczem". Po obiedzie odbyło się dla chętnych członków ZSzP zwiedzanie Miasta Bydgoszczy. Na zakończenie członkowie ZSzP pomodlili się przed cudownym obrazem "Matki Bożej z różą" nazywanej też "Matką Bożą Pięknej Miłości" w katedrze bydgoskiej w intencji swoich Rodzin i Związku Szlachty Polskiej.(alb).
Na pamiątkowym zdjęciu przed wejściem do Uniwersytetu od lewej stoją uczestnicy zebrania: Tomasz Kozłowski h. własnego, Romuald Franciszek Kromplewski h. Korab, Tadeusz Kromplewski h. Korab, Tadeusz Obrocki h. Rudnica, Jarosław Antoni Janczewski h. Dołęga, Janusz Franciszek Orlikowski h. Nowina, Andrzej Bogucki h. Awdaniec – mianowany przez ZG na prezesa Oddziału,  Michał Niemirowicz – Szczytt h. Jastrzębiec – członek Zarządu Głównego Związku, Henryk Wąsowski h.  Awdaniec – członek Zarządu Głównego Związku i Michał Krzysztof Styp – Rekowski h. własnego.

Uchwała nr 11/2009 Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z dnia 17.03.2009 r.
§ 1 Zgodnie z § 4 oraz § 47 Statutu Związku Szlachty Polskiej, Zarząd Główny postanawia 
o utworzeniu Oddziału Związku w Bydgoszczy.  Za uchwałą oddano wszystkie, tj. 5 (pięć) głów „za”.Henryk Grocholski,Zenon Ilcewicz, Michał Niemirowicz-Szczytt,Henryk Wąsowski,Wojciech Wiszowaty.

ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ
ODDZIAŁ w BYDGOSZCZY
Zaproszenie
Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej podjął następującą Uchwałę : „Uchwała nr 11/2009 Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z dnia 17.03.2009 r.§ 1 Zgodnie z § 4 oraz § 47 Statutu Związku Szlachty Polskiej, Zarząd Główny postanawia o utworzeniu Oddziału Związku w Bydgoszczy”.  W związku z powyższym serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Wyborcze Członków Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy, które odbędzie się  w dniu 6 kwietnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym, Budynek 3.2 Sala 207 Wydziału Mechanicznego ul. Kaliskiego7, 85-789 Bydgoszcz-Fordon.Proszę opotwierdzenie przybycia.                                                                 Łączę wyrazy szacunku! Prezes ZSzP   Oddział w Bydgoszczy Andrzej Bogucki.Uwaga: Powyższe Zaproszenie zamieściłem w Kronice dla upamietnienia działań zmierzających do utworzenia Oddziału. Pominąłem jednak szczegółowy program Walnego Zebrania, który był załączony w Zaproszeniu.(R.K.)

Walne Zebranie Wyborcze Członków Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy 6 kwietnia 2009 r.
Walne Zebranie Wyborcze Członków Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy miało miejsce w dniu 6 kwietnia 2009 r. w sali 207 na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy. Zebranie otworzył Prezes Oddziału Andrzej Bogucki h. Awdaniec, witając wszystkich zebranych. Na wstępie zaproponował, aby każdy z obecnych członków Związku przedstawił się i opowiedział o sobie i o swoim rodzie – co następnie miało miejsce. Prezes oczywiście przedstawił się także sam. W następnej kolejności prezes przestawił program zebrania, proponowany już uprzednio w zaproszeniu na zabranie. Program ten został jednogłośnie zaakceptowany przez zebranych. Następnie prezes, który został wcześniej mianowany na to stanowisko przez Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej w Warszawie, przewodniczył całemu Walnemu Zebraniu Wyborczemu. Ponieważ zebrało się kworum członków, zebranie było prawomocne, w związku z czym prezes Oddziału, p. Andrzej Bogucki h. Awdaniec ogłosił przystąpienie do wyborów władz Oddziału. Do Zarządu zostali zgłoszeni i następnie jednogłośnie wybrani: 1. p  Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic – jako wiceprezes Oddziału, 2. p. Romuald Franciszek Kromplewski h. Korab – jako sekretarz, 3. p. Tomasz Kozłowski h. własnego – jako skarbnik, 4. p. Michał Krzysztof Styp –  Rekowski h. własnego – jako członek Zarządu. Następnie jednogłośnie wybrano Komisję Rewizyjną Oddziału: 1. p. Janusz Franciszek Orlikowski h. Nowina – przewodniczący Komisji, 2. p Waldemar Chełchowski h. Lubicz  - członek Komisji, 3.  p. Jarosław Antoni Janczewski h. Dołęga – członek Komisji. Funkcje pełnione w Zarządzie Oddziału jak i w Komisji Rewizyjnej zostały ustalone już po wyborach, z czego sporządzono oddzielne protokoły: jeden przez wybrany Zarząd, a drugi przez Komisję Rewizyjną, a wyniki ukonstytuowania się podano do wiadomości wszystkim zebranym Członkom.W kolejnym punkcie programu zebrania przystąpiono do dyskusji i ustalenia programu działania Oddziału na rok bieżący : 1.Przede wszystkim będziemy się starać wypełniać zadania programowe Związku Szlachty Polskiej, zawarte w Statucie Związku. 2. Uznaje się za celowe i pożyteczne dalsze wydawanie Kroniki Oddziału, która z racji tej, że poszczególne numery  Kroniki otrzymują wszyscy Członkowie Oddziału, spełnia rolę integracyjną , a nadto dokumentuje i upamiętnia  naszą działalność. 3. Byłoby dobrze jeżeli każdy z Członków Oddziału postara się raz w roku urządzić jakąś imprezę, na którą zaprosi przynajmniej kilku innych najbliższych mu Członków Oddziału oraz innych znajomych, w celu większej integracji i ewentualnego pozyskania nowych kandydatów do wstąpienia w szeregi Związku. 4. Prezes p. Andrzej Bogucki h. Awdaniec będzie się starał zorganizować i poprowadzić w bydgoskiej Kawiarni Artystycznej „Węgliszek” promocję przez p. Jerzego Żenkiewicza h. własnego książki tegoż Autora nt. szlachty na Litwie. Promocja winna być zapowiedziana w BIK-u (Bydgoskim Informatorze Kulturalnym) oraz w miejscowej prasie i dostępna dla wszystkich zainteresowanych tematem. 5. P. Waldemar Chełchowski h. Lubicz będzie dawał informacje o naszej działalności w prasie diecezji pelplińskiej, w dwutygodniku „w Rodzinie”, w którym ukazało się już wiele jego publikacji, także na temat szlachty polskiej. 6. Prezes i wyznaczeni Członkowie  Oddziału pomogą  p. dr Joannie Woyciechowskiej z USA, która jest Członkiem naszego Związku, w jej wizycie w naszym mieście i w zorganizowaniu jej prelekcji nt. stwardnienia rozsianego w dniu 1.6.2009 r. 7. Zorganizuje się w czasokresie świąt Bożego Narodzenia wspólne spotkanie opłatkowe dla członków Oddziału. 8. W przypadku jeżeli będą chętni, rozpatrzy się możliwość zorganizowania w okresie letnim (wspólnym kosztem) „święta szlachty” w Prądocinie i w pałacu w Lubostroniu dla członków Oddziału oraz ich rodzin. Jeżeli to się uda, byłoby to pewne doświadczenie dla ewentualnego zorganizowania w przyszłości imprezy tego typu dla wszystkich Członków ZSzP, podobnej do tej, jaką wspaniale zorganizował w roku 2006 Oddział Białostocki. Protokólant Romuald Kromplewski h. Korab

Obchody 90. rocznicy powrotu do Polski 
Armii Błękitnej gen. Hallera
W Sali sokolej Zespołu Szkół 35 - Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy w dniu 17.03.2009 r. zostały zorganizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera „Obchody 90. Rocznicy Powrotu do Polski Armii Błękitnej Gen. Józefa Hallera”. Została zorganizowana Wystawa publikacji , kronik, zdjęć sokolich i „hallerianów”. Wśród publikacji zainteresowaniem cieszyły się publikacje m.in. : Jerzego Waltera, Czyn Zbrojny Wychodźstwa Polskiego w Ameryce, Teofila Lachowicza, Weterani Polscy w Ameryce do 1939 r., pisma „Weteran”, publikacje Czesława Skonki dot. Rodu Hallerów i inne. Wystawę przygotowali Urszula i Roman Krężel. Referat historyczny pt.” Armia Błękitna Gen. Józefa Hallera” ,wygłosił prezes Andrzej Bogucki. Warto nadmienić, że sokoli fordońscy zorganizowali wyjazd krajoznawczy do Warszawy m.in. w celu odwiedzenia i zapalenia zniczy pod „Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej”. W uroczystościach uczestniczyli oprócz sokołów przedstawiciele „Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków” i „Związku Szlachty Polskiej” i „Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego”.(B.J.R.).

Czwarta Rocznica Śmierci Ojca Świętego  Jana Pawła II
Dnia 2 kwietnia 2009 r. w czwartą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Szanowni Państwo Romuald i Elżbieta Kromplewscy zorganizowali uroczystości. W Bydgoszczy przy trasie północ - południe obok drogi S5 pośród bloków mieszkalnych przy al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zbudowali na bliźniaczym drzewie blisko swego bloku piękną kapliczkę. Na drzewie pod daszkiem wykonanym przez pana Romualda Kromplewskiego, zawisł stalowy 5 kilogramowy Krzyż i obraz Ojca Świętego Jana Pawła II. Krzyż został zaprojektowany przez panią Elżbietę Kromplewską, a wykonała firma ślusarska. Kapliczka została udekorowana flagami papieskimi i narodowymi. Przed kapliczką modlili się członkowie Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera z prezesem Andrzejem Boguckim i jego żoną Urszulą oraz sąsiedzi i mieszkańcy z okolicznych bloków. Palono znicze, odmówiono modlitwy, Różaniec oraz o 21.37 odśpiewano "Barkę”. Warto zaznaczyć, że państwo Kromplewscy już po raz czwarty rok z rzędu zorganizowali uroczystości i zbudowali  kapliczkę pomiędzy blokami. Kapliczka ta bardzo oddziałowywała na mieszkańców bloków. Kapliczka, stała 5 dni i nikt jej nie niszczył. Mieszkańcy bloków odnieśli się z powagą i szacunkiem, podchodzili i się modlili, zapalali znicze. Państwo Kromplewescy także ugościli swoich bliskich gości, przedstawicieli ZSzP OB i sokolstwa oraz sąsiadów w swoim uroczym pełnym pamiątek Domu. Wszyscy zostali poczęstowani przygotowaną przez panią Elżbietę „kwaśnicą bydgoską” jako, że papież lubił tą góralską strawę. Tym razem „kwaśnica” była kujawska według receptury z Borów Tucholskich. Pan Romuald natomiast poczęstował gości „kremówkami” z najlepszej bydgoskiej firmy cukierniczej pana Adama Sowy. Przy poczęstunku popijając kawę, herbatę oraz szlachetne wino „Prądocin” produkcji państwa Kromplewskich wspominano papieża oraz mile dyskutowano na tematy związane z kulturą narodową. Na zakończenie należy dodać, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest Członkiem Honorowym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Natomiast pani Elżbieta Kromplewska jest członkiem „Sokoła” fordońskiego od 1990 roku. Wykonała ona własnoręcznie pierwszy proporzec w Polsce, po ożywieniu działalności sokolej po 1989 r. tego Gniazda sokolego w 1991 r., przestawiający sokoła z hantlami w locie oraz portret Tadeusza Kościuszki, który jest Patronem Sokolstwa Polskiego od 15.10.1898 r.(Andrzej Bogucki)

Nasze rodowody
Z DZIEJÓW RODU
CHEŁCHOWSKICH HERBU LUBICZ
Początki rodu szlacheckiego Chełchowskich herbu Lubicz skrywają się w mrokach dziejów. Historia wskazuje Chełchy na Ziemi Różańskiej / Mazowsze/ jako ich stare „gniazdo” rodowe. W czasach jagiellońskich pojawiła się gałąź rodu w Wielkim Księstwie Litewskim. Posiadali włości i pełnili ważne urzędy w orszańskiem, witebskiem, kowieńskiem. Fakty historyczne potwierdzają też ich ważne działania polityczne, np. Feliks Chełchowski był posłem na Sejm Czteroletni / 1788-92 / a Walerian Chełchowski / socjolog i prawnik / brał udział w Powstaniu Listopadowym /1830-31 / .Część antenatów opuściła Ziemię Różańską zakładając też oddzielną gałąź rodową na Ziemi Ciechanowskiej. Z tej linii wywodzą się m.in. Kazimierz Chełchowski – patriota, sławny lekarz anatomopatolog oraz Stanisław Chełchowski, ziemianin, społecznik, „encyklopedyczny” naukowiec botanik. Jednak, jak już stwierdzono, prapoczątków rodu należy szukać na mazowieckiej Ziemi  Różańskiej. Zapisy historyczne potwierdzają, że Paweł z Chełchów s. Marcina był w 1487 roku bakałarzem Uniwersytetu Krakowskiego a Abraham z Chełchów – proboszczem i sekretarzem książąt mazowieckich.Powyższe informacje jako najstarsze zapisy rodowe uzyskał Witold Chełchowski / 1924- 1991/ tworząc  swoją „Genealogię rodu Chełchowskich”. Olbrzymią pracę poszukiwawczą rozpoczął w trudnych czasach komunistycznych a zakończył w czerwcu 1991-go roku. Dokładne sprawdzenie tej „Genealogii” przez ekspertów Związku Szlachty Polskiej było warunkiem akceptacji szlachectwa Waldemara Chełchowskiego s. Witolda / autora niniejszego tekstu/ i jego członkostwa w stowarzyszeniu. Szukając najstarszych źródeł pochodzenia rodu, Witold Chełchowski prowadził swoją genealogię opierając się także na ogólnych źródłach historycznych dotyczących np. przeciętnej długości życia w średniowieczu Dlatego najstarsi antenaci do których dotarł mają często przypuszczalne acz prawdopodobne lata życia i śmierci weryfikowane kontekstem udokumentowanych ogólnych faktów historycznych. Opracowując „Genealogię rodu Chełchowskich”, Witold Chełchowski odtwarzał własną linię rodowodową nie unikając ogólnych uwarunkowań historycznych.Odtworzył tablicę genealogiczną docierając do protoplasty rodu – Marcina z Chełchów / ok. 1435-1485/ żyjącego w czasach panowania króla Władysława III Warneńczyka. Synem Marcina był Paweł /ok. 1460-1510/, ale brak zapisu o jego pozycji społecznej i rodzinnej. Autor „Genealogii rodu Chełchowskich” miał pewne problemy z wiernym odtworzeniem ciągłości rodowej do połowy XVI wieku. Dopiero od antenata Prokopa / ok. 1550-1600 /odnalazł początek nieprzerwanej linii genealogicznej trwającej do dziś. Tenże Prokop z Chełchów miał braci : Stanisława, Władysława i Henryka. Owocem małżeństwa Prokopa z Anną Jankowską był Paweł /ok. 1575-1630/, dziedzic miejscowości Chełchy oraz właściciel dóbr Glinki i Stara Wieś na Ziemi Różańskiej. W okresie panowania króla Władysława IV Wazy pełnił ważny urząd chorążego różańskiego. Synem Pawła był Jan / ok. 1600-1655/. Jako chorąży różański podpisał elekcję króla Jana Kazimierza. Brak szerszych informacji o jego sytuacji rodzinno-majątkowej. Także jego syna Henryka /ok. 1625-1680 / , który pełnił ważny urząd państwowy sekretarza królewskiego. Jego potomkiem był Jakub / ok. 1650-1700/ „będący na urzędzie” skarbnika różańskiego. Zapis historyczny potwierdza, że tenże Jakub podpisał elekcję króla Jana III Sobieskiego w 1674 roku. Synem owego Jakuba był jego imiennik / ok. 1683-1740/ o którym brak szerszych informacji poza faktem rodowej kontynuacji pełnienia funkcji skarbnika różańskiego. Trudno jednoznacznie stwierdzić, który z antenatów rodu jako pierwszy przyjął urzędowo nazwisko „Chełchowski”. Z pewnością nosił je syn Jakuba – Stanisław / ok.1715-1781 / . Pozostając dziedzicem majątku Chełchy ożenił się z Marią Łubieńską, która wydała na świat m.in. syna Jana / ok. 1745-1800 / Małżeństwo tegoż z Franciszką Bagińską  zaowocowało m.in. dwoma synami, Stanisławem i Józefem. Związek małżeński Stanisława / ok. 1775-1830 / , dziedzica dóbr rodowych, z Marią Łubieńską dał życie synowi Antoniemu. Brak informacji o innych potomkach tego antenata rodu. Antoni Chełchowski / ok. 1807-1865 / był starostą różańskim. Konsekwencją jego patriotycznej postawy był udział w Powstaniu Listopadowym. / 1830-1831 / . Tenże Antoni w 1841 i 1847 uzyskał potwierdzenie szlachectwa. W tamtym bowiem czasie powołano specjalną „Komisyję”, która miała stwierdzać „stare” nobilitacje w odróżnieniu od „kupowanych” w czasach saskich. Żona owego Antoniego, córka księcia Woronieckiego     /Izabela? /  dała mu gromadkę dzieci, w tym synów – Stanisława i Jana.  Stanisław Chełchowski / ok. 1838-1906/  pozostawał dziedzicem dóbr rodowych. Za udział w Powstaniu Styczniowym / 1863-1864 / został wywłaszczony z majątku i skazany na katorgę przez carskiego okupanta. Po powrocie z 12-letnigo zesłania rosyjskiego ożenił się w 1878 r. z Marianną Górka pochodzącą z wielkopolskiej rodziny hrabiowskiej. Zakupili część wsi Młynarze k. Różana. Z tego małżeństwa urodzili się : Józef /1879/, Stanisław /1881/ i Jan /1883/ oraz córki: Katarzyna i Maria. Młodość Józefa Chełchowskiego / 1879- 1963 / przypadła na trwające czasy zaborcze. Chcąc uniknąć „branki” do carskiego wojska na wojnę rosyjsko-japońską /1904/ przeszedł przez „zieloną granicę” do pruskiego wówczas Olsztyna i kupując za 100 rubli „lewe papiery” pojechał do USA. Do Polski wrócił w 1922 r. Sprzedał swoją ”resztówkę” w Młynarzach i kupił dom w Pułtusku. Po małżeństwie z Łucją Rum osiedlił się w Grudziądzu. Pewnie szlacheckie geny domagały się jakichś włości skoro zakupili w tym rejonie nieco ziemi / Kołat / Jak rodowa wieść niesie, wszystkie dzieci Stanisława odmówiły propozycji władz II Rzeczpospolitej przyjęcia rekompensat ziemskich na wschodnich rubieżach kraju za carskie wywłaszczenie. Uważały, ze państwo polskie nie jest im nic winne i nie powinno ponosić konsekwencji za działania zaborców. Józef i Łucja Chełchowscy mieli trzech synów: Witolda /1924-1991 /, Mieczysława / 1925-? / i Aleksandra / 1927-1982 /. Młodość Witolda Chełchowskiego przypadła na tragiczne lata niemieckiej okupacji. Za działalność patriotyczną  / sabotaże na kolejowych dworcach w Laskowicach Pom. i Jabłonowie Pom. / został odtransportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Wrócił schorowany /m.in. ostre bóle reumatyczne aż do śmierci / podejmując decyzję o służbie oficerskiej w wolnej /?/ Polsce. Dosłużył się stopnia kapitana w LWP, jednak sytuacja społeczno- rodzinna spowodowała powrót do cywila. Ożeniony z Krystyną Zajączkowską zamieszkał w Brodnicy. Z tego małżeńskiego związku przyszli na świat Waldemar/ur.1951 / i Grażyna / ur.1953 / Córka mieszkająca w USA a syn w polskim Świeciu. Trzecie dziecko Witolda Chełchowskiego, córka Lucyna, po założeniu rodziny mieszka dziś we Wrocławiu, podobnie jak jedyny syn Waldemara – Karlo. Waldemar Chełchowski h. Lubicz