czwartek, 6 stycznia 2011

Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy 6 2010

KRONIKA


Hallerczycy w 15 sierpnia 2010
Dnia 15 sierpnia 2010 r. zaprzyjaźnione ideowo organizacje w Bydgoszczy zorganizowały wspólnie obchody Święta Wojska Polskiego : Towarzystwo Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków, Związek Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" II Bydgoszcz - Fordon im. gen. Józefa Hallera, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Pomorsko - Kujawski oraz Bractwo Inflanckie. Bitwa stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej została uznana przez historyków za 18. na liście przełomowych bitew w dziejach świata. Dla upamiętnienia tego cudu rocznicę zwycięstwa obchodziliśmy w święto Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny. Przed rozpoczęciem się uroczystości udano się na Mszą św. w parafii Salezjanów Św. Marka w Bydgoszczy, którą celebrował proboszcz ks. Janusz Sikora dyrektor Domu Zakonnego Św. Marka. Po Mszy św. delegacja udała się na ul. Toruńską 30, gdzie na ścianie Sokolni w 2000 r. została ufundowana i zamocowana przez sokołów tablica z brązu poświęcona gen. Józefowi Hallerowi. Przed tablicą pomodlono się za Duszę ŚP gen. Józefa Hallera i Hallerczyków oraz wszystkich dowódców i żołnierzy polskich walczących o Niepodległość Ojczyzny w latach 1914 - 1921. Złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. Następnie na zaproszenie pana Arkadiusza Kalińskiego dyrektora Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy członkowie organizacji z  rodzinami zostali zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy pt. "Hej! Kto Polak na bagnety!" , połączoną z obchodami Święta Wojska Polskiego, która została poświęcona 90 rocznicy wojny polsko - bolszewickiej.
http://www.muzeumpmw.pl/  W Pomorskim Muzeum Wojskowym zwiedzono prezentację pamiątek i mundurów po "Błękitnej Armii" generała Józefa Hallera. Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile i Pomorskiego Muzeum Wojskowego. Armia Polska powstała najpierw wśród ochotników, w tym sokołów, najpierw wśród Polonii w USA, gdzie byli szkoleni oficerowie i żołnierze. Do Armii Hallera wstąpiło też bardzo dużo żołnierzy dezerterów Polaków z wojska pruskiego i jeńców Polaków. Z tych żołnierzy została utworzona w 1917 r. we Francji formacja, potocznie zwana "Błękitną Armią" lub Armią Hallera. Po zakończeniu I Wojny Światowej została przetransportowana do Polski. W ramach Frontu Pomorskiego zajmowała miejscowości na Pomorzu, a także brała udział w zaślubinach Polski z morzem. Po przegrupowaniu Wojska Polskiego hallerczycy walczyli wspólnie z innymi formacjami w wojnie polsko - bolszewickiej 1919 -1921 r.
http://www.muzeumpmw.pl/index.php/wystawy/wystawy-czasowe/aktualne-wystawy-czasowe/134-prezentacja-pamitek-i-mundurow-po-armii-hallera  Na zakończenie uczestnicy uroczystości stwierdzili, że pomimo wykonania wielkiego dzieła w ostatnim dwudziestoleciu, powstania wielu bardzo dobrych publikacji, powstania wielu wystaw muzealnych, budowy pomników i tablic, przypominania i pielęgnowania pamięci o hallerczykach i Ich dowódcy "Błękitnym Generale Józefie Hallerze", cały czas pośród Polaków jest nikła wiedza o Hallerczykach i Ich dowódcy. W polityce historycznej państwa, a więc w promowaniu powszechnej wiedzy pośród Polaków przemilcza się zasługi gen. Józefa Hallera i Hallerczyków dla niepodległości Polski. Rzadko w przemówieniach oficjeli można usłyszeć o dokonaniach hallerczyków. Andrzej Bogucki.

Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy
Walne Zebranie szczególnie miało na celu wybrać delegatów na Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej w Warszawie. Niżej załączam informację kronikarskąz naszego zebrania oraz wykonane przy okazji zdjęcia władz Oddziału, które następnie zostały zamieszczone na stronie internetowej Związku. Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy odbyło się w dniu 15 września 2010 rZebranie miało miejsce w Bydgoszczy w budynku Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego. Zebranie otworzył i powitał obecnych na zebraniu członków prezes Oddziału Pan Andrzej Bugucki h. Awdaniec. Zgodnie z dokonanym wyborem zebraniu przewodniczył  prezes (jak wyżej), protokołował sekretarz Romuald Kromplewski. Po sprawdzeniu listy obecności i przeliczeniu zebranych, prezes ogłosił kworum. Podjęto  uchwałę o ważności zebrania. Przyjęto proponowany wcześniej porządek obrad. Prezes, Pan Andrzej Bogucki poinformował  o pracy Oddziału w ostatnim okresie ( od czasu poprzedniego zebrania) oraz o głównym celu zebrania, tj. wybrania 2 delegatów na Walne Zebranie Związku w Warszawie. Podjęto jednogłośnie uchwałę, że głosowania mają być jawne. Na delegatów na Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej w Warszawie w dniach 16 – 17 października 2010 r. wybrano jednogłośnie: Andrzeja Boguckiego h. Awdaniec, i Romualda Kromplewskiego h. Korab. Na wypadek, gdyby z przyczyn losowych okazał się niemożliwy przyjazd do Warszawy któregoś z wybranych delegatów, wybrano także delegatów zastępczych: Janusza Orlikowskiego h. Nowina i Tomasza Kozłowskiego h. własnego. Omówiono w dyskusji plan pracy na najbliższą przyszłość. Zaproponowano spotkanie z Sarmatami, z których niektórzy pochodzą z rodów szlacheckich. Padła też propozycja wyjazdu do p. Zbigniewa Juszkiewicza, który mieszka w okolicach Piły i posiada nadzwyczaj dużą kolekcję broni i ubiorów używanych w poprzednich wiekach przez szlachtę.Uchwalono, że w maju 2011 r. Oddział zorganizuje Drugi Sejmik Oddziału Bydgoskiego, otwarty także na uczestnictwo w nim innych Członków Związku. W dyskusji poruszono sprawy dotyczące tematyki wydawanej przez Oddział Kroniki. Zaproponowano by utworzyć rubrykę „wydarzeń towarzyskich”, które maja aktualne miejsce w rodzinach członków Oddziału. Zaapelowano o dostarczanie różnych materiałów do Kroniki, szczególnie związanych ze szlachtą dawniej i obecnie. Wykonano wspólne oraz indywidualne zdjęcia dla wykorzystania w Związku (wg kryteriów podanych przez ZG). Komisja Rewizyjna (była w pełnym składzie) ustaliła swój plan pracy na najbliższy okres. Opis zdjęć: Na zdjęciu od lewej stoją członkowie Zarządu Oddziału: Michał Krzysztof Styp – Rekowski h. własnego – członek, Romuald Franciszek Kromplewski h. Korab – sekretarz, Andrzej Bogucji h. Awdaniec – prezes, Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic – wiceprezes, Tomasz Kozłowski h. własnego – skarbnik. Na zdjęciu od lewej stoją członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału: Jarosław Antoni Janczewski h. Dołęga, Waldemar Chełchowski h. Lubicz, Janusz Franciszek Orlikowski h. Nowina. Romuald Kromplewski.
P.S.W dniach 16 – 17 października 2010 r. w Warszawie obradowało  Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej, na którym jako delegat uczestniczył Prezes naszego Oddziału Andrzej Bogucki. Został uchwalony nowy Statut ZSzP. Obradowano przez 2 dni. Informację zamieści ZG ZSzP.
    
„Dwór Polski” – uroczystości w Rypinie
 W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w porozumieniu i na zaproszenie Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, oraz Urzędu Miejskiego w Rypinie odbył się  miwykład Beaty i Michała Korsaków pod tytułem " Z miłołości, mądrością trwały" - Dwór Polski oczami architekta praktyka". Wykład odbył się w sali konferencyjnej sali Urzędu Miejskiego w Rypinie ul. Warszawska 40 dnia 16 września (czwartek) o godzinie 17tej. Na wykład zaproszeni byli imiennie przedstawiciele władzy terenowej, biznesu, środowisk twórczych, oraz przedstawicieli dawnych rodzin ziemiańskich i szlacheckich z terenu Ziemi Dobrzyńskiej. Przybyli przedstawiciele Zarządów Stowarzyszeń: Posłów Sejmu Wielkiego, Związku Szlachty Polskiej, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Po uroczystościach w Rypinie zaproszeni goście pojechali do Dworu Państwa Korsaków w Balinie, którzy go zakupili i z ruin odbudowali swój Dwór. Chwała Im za to. Bardzo pięknie odbudowali Dwór nie tylko materialnie ale i Duchowo. Pomimo kończącej się z ruin odbudowy w Dworze już są pamiątki szlacheckie Dworu, portrety, skrzynia, Księga Gości (nowa-bo byliśmy pierwszymi gośćmi po odbudowie), no i lustro w którym przeglądał się Napoleon Bonaparte gdy w początkach XIX wieku odwiedzał Dwór Przodków Państwa Korsaków. Gospodarze gościli nasze środowiska. Dziękujemy Im za to. Była to wspaniała uroczystość. Pozdrawiam. Andrzej Bogucki. PS. Opis zdjęć:  Na zdjęciu od lewej żona Marcina Schirmera – wiceprezesa PTTZ ,  Andrzej Bogucki – prezes Oddziału ZSzP w Bydgoszczy i jego żona Urszula – na Dworze Państwa Korsaków w Balinie.

Szlachta i Ziemianie z Kujaw i Pomorza na Jubileuszu XX Lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
Dnia 26 listopada 2010 roku, w piątek, w Warszawie, około 350 członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z całego Kraju i zagranicy oraz zaproszeni goście spotkali się na Jubileuszu XX Lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Uroczystości rozpoczęto o godz. 10.30 Mszą św. w Katedrze św. Jana Chrzciciela, którą koncelebrował Biskup Marian Duś - biskup pomocniczy warszawski i wikariusz generalny. Po Mszy św. o godz. 11.45 złożono wieniec pod tablicą poświęconą ks. Piotrowi Skardze,  ufundowaną przed wojną przez Związek Ziemian. Następnie na Zamku Królewskim, w Sali Wielkiej Balowej rozpoczęła się uroczystość oficjalna Jubileuszu XX-lecia PTZ. Powitano członków PTZ i zaproszonych gości, odczytano listy gratulacyjne, zostały wygłoszone referaty Macieja Rydla, wiceprezesa i Jerzego Mańkowskiego, prezesa ZG PTZ, wręczono odznaczenia państwowe i medale honorowe dla zasłużonych członków PTZ. Po uroczystościach na Zamku Królewskim o godz. 13.30 w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się bankiet oraz spotkanie towarzyskie pokoleń, członków i sympatyków PTZ, wręczono następnym członkom medale honorowe i pamiątkowe dla zasłużonych członków PTZ. Były to wspaniałe spotkania ziemian i przedstawicieli, władz państwowych i samorządowych, naukowych i różnych środowisk kulturotwórczych. Podczas Jubileuszu można było podyskutować z władzami PTZ z prezesem Jerzym Mańkowskim, Marcinem Schirmerem, Tomaszem Brzozowskim, Anną Branicką Wolską oraz wieloma zasłużonymi działaczami PTZ i przedstawicielami instytucji publicznych i różnych stowarzyszeń, z Arturem Górskim Posłem RP, Piotrem Łukaszem J. Andrzejewskim Senatorem RP, Maciejem Kraińskim kierownikiem Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie, Janem Żarynem z IPN, przedstawicielami Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, Klubu Zachowawczo Monarchistycznego, Stowarzyszenia Domus Polonarum,  Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, weteranami Armii Krajowej, Małgorzatą Niezabitowską o jej nowej książce pt.: „Składana wanna”, w której opisuje sagę pięć rodów jej przodków oraz z wieloma innymi wspaniałymi osobami, które tu nie sposób wymienić. W Związek Szlachty Polskiej reprezentowali Henryk Grocholski – prezes, oraz przedstawiciele Oddziałów, którzy są też członkami PTZ, Jan Szrzedziński (Białystok), Andrzej Bogucki (Bydgoszcz), Izabela Michalska (Chełm), Bogdan Ciundziewicki (Gdańsk), Halszka Żuk Skarszewska (Kraków), Teresa Kobylińska – Poniewierska (Warszawa), Michał Kwilecki (Wrocław) i inni. Warto zapisać, że z inicjatywy PTZ w „Rzeczpospolitej” z dnia 26.11.2010 r. ukazała się niezwykle cenna Wkładka 4 stronnicowa pt.: „Ziemianie XXI wieku” promująca historię i teraźniejszość ziemian. Wydano też Specjalne Wydanie "Wiadomości Ziemiańskich" oraz cenną książkę, edytorsko pięknie wydaną, pt.: „Historia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 1990 – 2010, ss. 168, której autorem jest Stanisław Załuski. Nasi członkowie otrzymali też Pamiątkowe Medale XX lecia PTZ. Należy dodać, że medal został też przyznany ŚP Janowi Łangowskiemu założycielowi i pierwszemu prezesowi PTZ Oddziału Kujawsko – Pomorskiego w latach 1991 – 2007. W Jubileuszu XX lecia PTZ z Oddziału Kujawsko – Pomorskiego uczestniczyły następujące osoby: Andrzej Musiał – prezes, Andrzej Bogucki, Lech Graduszewski, Jadwiga Koczorowska, Aleksander Maciejewski, Helena Maciejewska, Stanisław Meyer, Adam Rudnicki, Maria Rudnicka, Krzysztof Rudnicki oraz radca prawny PTZ Jacek Moniuk z Bydgoszczy.Andrzej Bogucki. PS. Opis zdjęć: Delegacja PTZ Oddział Kujawsko – Pomorski na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie podczas Jubileuszu XX lecia PTZ 26.11.2010 r. Pierwszy rząd. Stoją od lewej: 1/Jadwiga Koczorowska, 2/Andrzej Musiał – prezes, 3/Andrzej Bogucki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 4/Maria Rudnicka – skarbnik, 5/Helena Maciejewska – członek zarządu, 6/Krzysztof Rudnicki, 7/Stanisław Meyer. Rząd drugi: 8/Lech Graduszewski – sekretarz, 9/Aleksander Maciejewski. Medal wybity z okazji XX lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Andrzej Bogucki – prezes ZSzP O/Bydgoszcz i Andrzej Musiał – prezes PTZ O/ Kujawsko – Pomorski.

Z Kroniki Towarzyskiej
10 lipca br. po raz pierwszy - i wszystko wskazuje na to,  że ostatni - został dziadkiem nasz członek Waldemar Chełchowski h. Lubicz. Na wrześniowym chrzcie wnuczka Justynka otrzymała imię Katarzyna. To wielkie wydarzenie dla naszego członka. 3 września 2010 r. został odznaczony Waldemar Chełchowski przez Marszałka Województwa, Piotra Całbeckiego Medalem "Unitas Durat" jak pisze w załączonej dedykacji " w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej i prawa człowieka" . Dla odznaczonego i dla nas  jest to akceptacja  życiowej drogi publicznej przez jakąś istotną część społeczeństwa i dodatkowy impuls do głoszenia swoich idei chociażby w prasie katolickiej. Gratulujemy Drogi Waldemarze! (alb).

Nasz opłatek
Dnia 11.12.2010 r. się w Restauracji o wystroju szlacheckim „Ogniem i Mieczem” w Bydgoszczy odbył się Opłatek Szlachecki Członków Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy. Przy serdecznej i miłej atmosferze, z modlitwą członkowie podzielili się Opłatkiem. Na tym spotkaniu została też wręczona uroczyście legitymacja naszego członka JMP Karola de Ślepowron Wróblewskiego h. Ślepowron. Prezes Andrzej Bogucki, przy wsparciu Romualda Kromplewskiego i Michała Styp – Rekowskiego dokonali podsumowania działalności Oddziału w 2010 r. Zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Omówiono też projekt planów na 2011 r. Następnie w miłej atmosferze przy tradycyjnych smakołykach kulinarnych polskich i Wielkiego Księstwa Litewskiego spędzono miłe chwile spotkania. (alb). PS. Opis zdjęć : Prezes Andrzej Bogucki wręcza legitymację Związku Szlachty Polskiej naszemu nowemu Członkowi Panu Karolowi de Ślepowron Wróblewskiemu h. Ślepowron. Na spotkaniu opłatkowym od lewej: Karol de Ślepowron, Andrzej Bogucki – prezes Oddziału, Romuald Kromplewski i Michał Styp – Rekowski