wtorek, 13 grudnia 2011

Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy 6 2011

KRONIKA

Gratulacje dla Jerzego Żenkiewicza
Szanowni Państwo! Gratuluję Jurkowi Żenkiewiczowi wiceprezesowi ZSzP Oddział Bydgoszczy za wkład pracy i nasz udział w przypominaniu dziedzictwa kultury szlachecko ziemiańskiej na Litwie Kowieńskiej. Pozdrawiam. Andrzej Bogucki. Szanowny Pan Jerzy Żenkiewicz Wiceprezes Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz. W imieniu organizatorów spotkania W stronach Miłosza, które odbyło się w sobotę 19 listopada 2011 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu a także publiczności składam Panu serdeczne podziękowania za wygłoszenie prelekcji nt. Litwy Kowieńskiej. Prezentacja tego tematu przez Pana stanowiła cenne uzupełnienie programu poświęconego rodzinnym stronom Czesława Miłosza. Spotkanie z Panem i z problematyką dziedzictwa kultury szlacheckiej pozwala mieć nadzieję na kontynuację współpracy ze Związkiem Szlachty Polskiej. Dziękujemy także za przekazanie publikacji Pana autorstwa "Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym". Książki te przeznaczymy na upominki dla tych Kresowian z Torunia, którzy wypożyczyli nam swoje rodzinne pamiątki na wystawę Znad Niemna, Wilii i Niewiaży.... Finisaż tej wystawy i tym samym zakończenie Roku Miłosza w naszym Muzeum organizujemy w środę 28 grudnia 2011 o godz. 12.00. Już teraz serdecznie Pana zapraszamy wraz z innymi zainteresowanymi osobami. Wcześniej, 16 grudnia o godz. 17.00 w Muzeum odbędzie się prezentacja Feliksa Stolkowskiego materiałów do jego książki-albumu Nawra z tamtych lat.... Z poważaniem Maria Pokrzywnicka. Dział Edukacji Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 19 87-100 Toruń.
www.etnomuzeum.pl

Prezes Andrzej Bogucki obchodził benefis
W dniu 22 listopada 2011 r. dr Andrzej Bogucki h. Awdaniec, prezes Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy obchodził  swój benefis. Okazją były jego 60. urodziny i 50. lecie pracy pro publiko bono na rzecz niepodległej Ojczyny. Uroczystość była zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy i miała miejsce w Kawiarni Artystycznej "Węgliszek" . Zgromadzili się tak liczni, przeszło 150 osób, jego przyjaciele, znajomi, członkowie Związku Szlachty Polskiej, także, a jakże, znaczni oficjele (których nie jestem nawet w stanie wymienić), że pomieszczenia omal nie „popękały w szwach”. Uroczystości prowadził Stefan Pastuszewski, przy którego pomocy dokładniej poznaliśmy znaczne zasługi dostojnego Jubilata które osiągnął na polu działalności społecznej (harcerstwo, ministrant, naczelny Sokół w Polsce, działalność na polu turystyki i krajoznawstwa, regionalizmu, dyrektorowanie w szkolnictwie, prace naukowe… etc. Nie będę dalej wymieniał, by nie zająć całej objętości Kroniki. Na początku prowadzący benefis Stefan Pastuszewski odczytał List Gratulacyjny od Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Także obecny na benefisie Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz odczytał swój List Gratulacyjny i złożył swoje życzenia oraz wręczył Andrzejowi Boguckiemu "Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki". Paweł Bogdan Gąsiorowski przybliżył metodą retrospekcji slajdy fotograficzne dokumentujące życia benefisenta od kołyski do 60 - tki. Warto dodać, że też Paweł Bogdan Gąsiorowski zrobił niespodziankę i "wyemitował" okolicznościowy banknot przedwojennej stu złotówki z portretem Andrzeja Boguckiego, które zostały od razu rozdane gościom. Były też wspomniena przyjaciół i znajowmych, występy artysty Krzysztofa Filasińskiego, trunki i torty, ale przede wszystkim niekończące się gratulacje i niezliczone ilości kwiatów, co niżej ilustruje kilka zdjęć. 28.11.2011 w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń. Andrzej Bogucki został odznaczony Medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego: „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.
Romuald Kromplewski

Delegaci Oddziału Bydgoskiego  na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Związku Szlachty Polskiej  w Warszawie 3 – 4. 12. 2011
Delegaci Andrzej Bogucki i Karol de Ślepowron Wróblewski reprezentowali Oddział Bydgoski na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Związku Szlachty Polskiej  w Warszawie 3 – 4. 12. 2011, który się odbył w sali konferencyjnej w „Hotelu Europejskim” w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13. To Walne Zebranie odbyło się według następującego uchwalonego porządku obrad: przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, wybór Komisji Uchwał i Wniosków (przewodniczącym tej Komisji wybrano Andrzeja Boguckiego), sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (stwierdzenie quorum i ważności zebrania), przedstawienie przez przedstawiciela ZG ZSzP Michała Niemirowicz-Szczytt  projektu poprawek do obecnie obowiązującego Statutu, dyskusja nad proponowanymi zmianami, możliwość zadawania pytań przez Delegatów. Po przerwie obiadowej kontynuowano obrady, które dotyczyły: informacji technicznych dotyczących głosowania, wyboru trybu głosowania (łączne lub każdą poprawką oddzielnie). Zarząd Główny cały czas kontynuował prace nad nowym statutem, który przedstawił na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów i poddał pod głosowanie jedynie niezbędne poprawki do obecnie obowiązującego statutu. Powody były dwa: 1. W ostatnich dniach Urząd Miasta stwierdził, iż do statutu w wersji uchwalonej przez zeszłoroczne Walne Zebranie Delegatów ma dodatkowe uwagi, które do tej pory nie były zgłaszane. Zatem przegłosowanie nowego Statutu w wersji upublicznionej w dniu 4 listopada br. (komunikat ZSzP) powodowałoby z dużą dozą prawdopodobieństwa graniczącą z pewnością, iż uwagi te byłby ponowione na etapie sądowej rejestracji uchwalonego statutu, 2. również w ostatnich dniach swoje uwagi co do statutu złożyło CILANE, do którego złożyliśmy formalną aplikację około miesiąca temu. Nadzwyczajne Walne Zebranie przegłosowało obecnie najpotrzebniejsze poprawki, do obecnie obowiązującego statutu, które po pierwsze umożliwią nam otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego (są to jasno sprecyzowane zapisy przedstawione przez ustawę) a po drugie otworzą nam drzwi do CILANE. Projekt poprawek do obecnie obowiązującego statutu był konsultowany z urzędnikami organu nadzoru. Po wnikliwej dyskusji, do której mógł się ustosunkować każdy delegat, odbyło się pozytywne  głosowanie nad projektem poprawek do statutu oraz nad tekstem jednolitym. Na zakończenie prac nastąpiło ogłoszenie wyników głosowania. Został uchwalony w dniu 3.12.2011 r.  nowy Statut ZSzP. Następnie rozpatrzono sprawy kadrowe dotyczące  Oddziału w Krakowie, dyskutowano w sprawach dotyczących działalności organizacyjnej, programowej oraz strukturalnej ZSzP. Po obradach delegaci udali się na kolację do  restauracji HONORATKA, ul. Miodowa 14. Delegaci z Oddziału Bydgoskiego zostali zaproszeni na nocleg w Dworze Beaty i Michała Korsaków w Konstancinie. W niedzielę 4.12.2011 delegacji z rodzinami i gośćmi uczestniczyli  w Mszy Świętej w Archikatedrze św. Jana. Następnie w Sali Pompejańskiej „Hotelu Europejskiego” kontynuowano Zebranie z udziałem delegatów, członków ZSzP i gości. Po zebraniu w miłej atmosferze kontynuowano wspólne rozmowy. Na zakończenie należy dodać, że Zebranie zostało zorganizowane sprawnie, za co należy podziękować całemu Zarządowi Głównemu, a szczególnie prezesowi Henrykowi Grocholskiemu. Wykonano pamiątkowe grupowe fotografie. Na sali obrad. Uczestnicy obrad w Bazylice Archikatedralnej. Przy stole obrad w środku nasz prezes Andrzej Bogucki, a z lewej Karol de Ślepowron Wróblewski. Zdjęcie wspólne wszystkich delegatów wraz Zarządem Głównym ZSzP w Sali Pompejańskiej Hotelu Europejskiego. (alb)Niepodległość 11.11.11.
Taka jest w tym roku data 11.11.2011 odzyskania przez Polskę Niepodległości. W piątek 11 listopada 2011 r. przypadła 93 rocznica odzyskania niepodległości Polski. W Mszy Św. w kościele Św. Marka u Salezjanów z okazji Narodowego Święta Niepodległości o godz. 8.00 brali udział przedstawiciele TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków Oddział w Bydgoszczy, Związek Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz. 2 grudnia 2011 odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim wręczenie nagród osobom, które uczestniczyły w konkursie na przygotowaniu świątecznego obiadu 11 listopada wraz z ciekawymi przepisami na gęś. Konkurs był zwieńczeniem dorocznej kampanii promocyjnej „Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina”.  Książki „Odyseja smaku”, zaproszenia na kolację oraz gadżety z logo naszej tegorocznej kampanii gęsinowej wręczyli marszałek Piotr Całbecki oraz poseł na sejm RP Jarosław Katulski. Wśród zwycięzców konkursów gęsinowych była Urszula Bogucka.
(alb)

Święto Sarmackie u JMP Zbigniewa i Jolanty Juszkiewiczów
Na zaproszenie JMP Zbigniewa i Jolanty Juszkiewiczów, do Ichmości posiadłości sarmackiej w Pile – Koszycach, przybyła 16.11.2011 r. na Święto Sarmackie delegacja Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz. Przy suto zastawionym stole różnorodnym smacznym jadłem z niezliczoną ilością rodzajów szlachetnych nalewek wyrobu własnego, zwiedzaniu posiadłości, dworu, zabytków, niezliczonej ilości szabel i innej broni biesiadowali: Andrzej Bogucki, Elżbieta i Romuald Kromplewscy, Tadeusz Obrocki, Janusz Orlikowski. Tu trzeba zaznaczyć, że JMP Zbigniew i Jolanta Juszkiewiczowie mieszkają dzisiaj w swej posiadłości urządzonej z czasów epoki Sarmatyzmu. JMP Zbigniew Juszkiewicz z Rodu szlacheckiego z Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL), wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy – Oddział w Poznaniu, historyk i kolekcjoner, artysta kowal, autor wielu opracowań i wykładów historycznych, uznany w kraju autorytet w dziedzinie rekonstrukcji historycznych. Na swoim koncie ma także rolę aktorską w filmie „Tajemnica twierdzy szyfrów” w reżyserii Bogusława Wołoszańskiego, założyciel i prezes Stowarzyszenia Theatrum Historica 503 Batalion Czołgów Ciężkich z Piły. Zaproszono JMP Zbigniewa Juszkiewicza do wstąpienia do Związku Szlachty Polskiej. Było to niezwykle piękne wspólne biesiadowanie i dyskusje „o wszystkim”. Czas tak szybko minął. Było cudownie. Na zakończenie serdecznie dziękujemy JMP Zbigniewowi i Jolancie Juszkiewiczom za staropolską szlachecką gościnność, tu trzeba rozdzielić: JMP Jola przygotowała wyśmienite jadło według własnej receptury, a JMP Zbyszek częstował, kilkudziesięcioma, kilkunasto i kilku letnimi nalewkami produkcji własnej, przy czy nie zdradzając receptur swoich rodowych nalewek, oraz własnym piwem Sarmackim, Januszowi Orlikowskiemu za organizację i fotki, Tadziowi Obrockiemu za świeżego, już po dwóch godzinach przyrządzonego na rożnie według jego własnej receptury dla każdego wielkiego pstrąga, Romualdowi Kromplewskiemu za kierowanie  i transport biesiadników swoim automobilem. A niżej podpisany chociaż dokonał zapisku kronikarskiego w Annales ZSzP Oddział Bydgoszcz. (alb)
Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy
http://www.bronibarwa.org.pl/
Theatrum Historica  503 Batalion Czołgów Ciężkich
http://www.th503bcc.pila.pl/
Związek Szlachty Polskiej
http://www.szlachta.org.pl/
Związek Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz
http://bydgoszcz.szlachta.org.pl/
Zapowiedź
     W następnym numerze będziecie Państwo mogli przeczytać piękne sprawozdanie naszego wiceprezesa Oddziału, Jerzego Żenkiewicza h. Półkozic, który niedawno wraz ze swą małżonką przebywał na Maderze. Opracowanie to zajmie całą objętość numeru Kroniki. Niech mi będzie wolno wyrazić nadzieję, że władze Portugalii nie dowiedzą się o tak świetnej promocji ich wyspy, bo gotowi by Pana Jerzego mianować tam gubernatorem, a może nawet wicekrólem. A przecież nam w zarządzie oddziału też jest potrzebny taki wspaniały podróżnik. (RK).

Boże Narodzenie
Właśnie takich świąt narodzenia Dzieciątka Bożego: wesołych i przede wszystkich spokojnych i rodzinnych życzymy wszystkim członom naszego Oddziału Związku Szlachty Polskiej i ich Rodzinom. W Nowym Roku zaś zdrowia, zadowolenia z pracy, nowych sił i zapału i nade wszystko błogosławieństwa Nowonarodzonego. Redakcja Kroniki.