niedziela, 29 kwietnia 2012

Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy 1 2012

KRONIKAZebranie członków Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy 
za 2011 rok
Zebranie członków Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy za 2011 rok odbyło się w dniu 18 stycznia 2012 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes Oddziału Andrzej Bogucki h. Awdaniec przywitał wszystkich obecnych,  otworzył zebranie, a następnie przewodniczył obradom. Prezes Andrzej Bogucki uroczyście wręczył panu Józefowi Sługockiemu, jako niedawno przyjętemu do Związku nowemu członkowi, legitymację członkowską wraz ze znaczkiem i deklaracją ślubowania. W następnym punkcie prezes Andrzej Bogucki omówił niektóre przedsięwzięcia Zarządu Głównego, na przykład dotyczące ustalania właściwych herbów wstępujących do Związku członków oraz sprawę wypełniania nowych ankiet kandydatów na członków. Ponieważ w roku bieżącym do naszego Oddziału przybył nowy członek, p. Józef Sługocki h. Ślepowron, a na poprzednim zebraniu niektórzy członkowie byli nieobecni i nie mieli okazji go poznać, pan Sługocki był poproszony przez prezesa by przedstawił się oraz przypomniał historię swego rodu, co ten czynił. Także pan Waldemar Chełchowski h. Lubicz  powiedział o sobie i swoim rodzie. Prezes Andrzej Bogucki omówił w skrócie działalność członków Oddziału w roku ubiegłym, a następnie sekretarz Oddziału Romuald Kromplewski odczytał przygotowane przez siebie sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2011. Prezes Oddziału Andrzej Bogucki oraz skarbnik Oddziału Tomasz Kozłowski h. własnego omówili sprawy finansowe. Komisja rewizyjna zaakceptowała sprawozdania oraz uznała za słuszne wnioski w sprawie składek i konieczność interwencji w Zarządzie Głównym.  Zebrani jednogłośnie przegłosowali przyjęcie sprawozdań. Wnioski do planu działalności na przyszłość. Zaakceptowano propozycję prezesa, ale także innych obecnych członków, że w bieżącym roku powinniśmy zorganizować Trzeci Sejmik Szlachty. (Pierwszy i Drugi pomyślnie odbyły się w latach 2010 i 2011). Ustaliliśmy, że taki Sejmik odbędzie się w dniu 2 czerwca 2012 r. Dokładne miejsce i program będzie ustalony w okresie późniejszym, gdyż są do tego potrzebne  uzgodnienia w terenie. Wstępnie ustaliliśmy, że na główne miejsce Sejmiku w grę mogą wchodzić takie miejscowości jak Sielec (dwór Pani Barbary Rodziewicz, pałac w Lubostroniu lub inne miejsca). W kwietniu 2012 roku upływa statutowy okres kadencji obecnego zarządu Oddziału, zatem w tym terminie konieczne będzie zwołanie Walnego Zebrania Oddziału w celu wybrania nowego zarządu. O powyższym został już powiadomiony Zarząd Główny, a obecny prezes Andrzej Bogucki wystąpił zgodnie z wymogami Statutu  do prezesa Związku o wyznaczenie na nowy okres osoby, która ma sprawować tą funkcję w następnej kadencji. Prezes Andrzej Bogucki poprosił zebranych abyśmy wyrazili opinię co do jego pracy jako prezesa Oddziału w Bydgoszczy w ubiegłym okresie i ewentualnie wskazali osobę, która by mogła być kandydatem na prezesa w następnej kadencji. Chciał też na czas dyskusji opuścić salę, ale nie dopuściliśmy do tego i jednogłośnie przegłosowaliśmy votum zaufania i kandydaturę p. Andrzeja Boguckiego jako kandydata na prezesa Oddziału  na lata 2012 – 2015. Zebrani proszą prezesa Związku Szlachty Polskiej hr. Henryka Grocholskiego o przychylenie się do naszego wniosku. Prezes Andrzej Bogucki omówił program działalności na rok 2012 oraz udział ZSzP OB w obchodach 145. rocznicy  założenia we Lwowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz uczczenie obchodów roku Leona Wyczółkowskiego. Ten wybitny malarz był szlachcicem, szczególnie związanym z Bydgoszczą.  Wnioski zostały zaakceptowane. Na tym zebranie zakończono. Prezes Andrzej Bogucki na zakończenie, wyrażając też wolę wszystkich zebranych, podziękował panu Tomaszowi Kozłowskiemu za udostępnienie nam na zebranie swych pomieszczeń na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz za przygotowany poczęstunek.  Pan Tomasz Kozłowski jest wybitnym naukowcem i pracuje na tej renomowanej Uczelni. Po zebraniu obejrzeliśmy film pt. „Raj utracony – raj odzyskany” o losie i życiu arystokracji przed wojną na terenach Kresów i obecnie w Kanadzie. Obejrzeliśmy też ciekawą i pięknie wydana książkę Beaty Gołembiowskiej „ W jednej walizce” oraz niesamowitą pracownię antropologii p. Kozłowskiego, gdzie na półkach leżą nagromadzone setki prawdziwych czaszek ludzkich w różnych terenów i wieków. Romuald Kromplewski

Związek Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz w 2011 roku
Sprawozdanie Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz z działalności statutowej w roku 2011, sporządzone zgodnie z wymogami paragrafu 54 pkt. 1 Statutu Związku Szlachty Polskiej. Sprawozdanie ujmuje skrótowo w punktach najważniejsze wydarzenia dotyczące działalności naszego Oddziału jako całości, jak i niektórych jego członków, oraz udział w niektórych przedsięwzięciach publicznych organizowanych przez inne organizacje w roku 2011. Nasz Oddział wydawał w ciągu roku Kronikę, której w roku 2011 ukazało się 7 numerów, średnio częściej niż 1 numer co 2 miesiące. Były w niej omawiane wszystkie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w działalności członków naszego Oddziału. Zawsze jeden egzemplarz był wysyłany do Zarządu Głównego Związku w Warszawie, zatem tę kronikę można poniekąd uznać za pewne uzupełnienie obecnego sprawozdania, a w wielu przypadkach nawet za jego rozszerzenie i uszczegółowienie. Kronika każdorazowo była rozsyłana pocztą lub droga elektroniczną wszystkim członkom Oddziału, czasem jedynie z pominięciem tych, którzy w ogóle nie chcą uczestniczyć w jakiejkolwiek działalności Oddziału lub nie płacą składek. W dniu 31 stycznia 2011 r. miało miejsce Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału na temat działalności Oddziału za rok 2010, na którym także podjęto pewne decyzje programowe na rok 2011. W dniu 5 lutego 2011 r. w Toruniu na zebraniu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego prezes Oddziału ZSzP w Bydgoszczy Andrzej Bogucki wygłosił wykład pt. „W 144. rocznicę założenia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na Kujawach i Pomorzu w latach 1884 – 2011”. 11 lutego 2011 r. prezes Andrzej Bogucki przekazał dla Państwowego Archiwum w Bydgoszczy 3595 stron akt dotyczących działalności i historii Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy oraz tutejszego środowiska szlachty. Wymagało to wielkiej pracy przy uporządkowaniu dokumentów i ich introligatorskim oprawieniu w 10 grubych tomach. 20 lutego 2011 r. już po raz czwarty, uczestniczyliśmy na tak zwanych Blinach prawosławnych, niezwykle ciekawej imprezie organizowanej w Bydgoszczy w ramach tygodnia kultury  chrześcijańskiej. 2 marca 2011 r. na zebraniu Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno Genealogicznego, które miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy, prezes Oddziału pan Andrzej Bogucki wygłosił prelekcję pt. „Rola kulturotwórcza dworu ziemiańskiego na wybranych przykładach z regionu”. Członek naszego Oddziału, Pani Irena Nikodem z Orlikowskich otrzymała w marcu 2011 r. Dyplom Uznania Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej za udział w pracy naszego Oddziału. Niestety, kilka miesięcy później Pani Irena , będąca już osobą wiekową, zmarła. W dniach od 9 do 17 kwietnia 2011 r. kilku członków naszego Oddziału, z prezesem Andrzejem Boguckim wzięło udział w zorganizowanej przez Bractwo Inflanckie wyprawie na Inflanty (Litwa, Łotwa). Ukazało się kilka publikacji w prasie.  W dniu 21 maja 2011 r. zorganizowaliśmy II. Sejmik Szlachty na Dworze Państwa Beaty i Michała Korsaków w Balinie – Wyrębie k/ Rypinie. W sejmiku wzięło udział ponad 40 osób, w tym członkowie naszego Oddziału oraz inni członkowie ZSzP z wielu stron Polski, ale także inni zaproszeni goście ze środowisk szlachecko – ziemiańskich i patriotycznych. Szczegóły z tej imprezy były już publikowane na łamach strony internetowej Związku Szlachty Polskiej. Staramy się utrzymywać stałą łączność z członkami naszego Oddziału mieszkającymi w Rosji (3 osoby). Gratulowaliśmy Panu Aleksandrowi Sielickiemu, mieszkającemu w Krasnodarze, otrzymania za wybitną działalność na Kubaniu na rzecz tamtejszej Polonii Medalu Edukacji Narodowej. Zaś Pan Aleksander Piotrowski miał okazję odwiedzić kilka miast w Polsce oraz spotkać się  Warszawie  z Prezesem ZSzP  hrabią Henrykiem Grocholskim. Jesienią 2011 r. wiceprezes Jerzy Żenkiewicz zorganizował sobie i swej żonie ciekawą wyprawę na portugalską Maderę i zamieścił w naszej Kronice sprawozdanie z tej podróży, w którym  szczegółowo uwidocznił miejsca gdzie w okresie międzywojennym przebywał marszałek Józef Piłsudski oraz gdzie postawiono piękny pomnik papieżowi Janowi Pawłowi II. 4 listopada 2011 r. wybraliśmy naszych delegatów na Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej w Warszawie. W wyniku wyboru w obradach w Warszawie, które miały miejsce w dniach 3 -4.12. 2011 r., udział brali prezes naszego Oddziału Andrzej Bogucki h. Awdaniec i Karol de Ślepowron Wróblewski h. Ślepowron. Na zaproszenie członków naszego Oddziału, panów Tadeusza Obrockiego i Janusza Orlikowskiego, w dniu 16 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w „Święcie sarmackim” u Państwa Juszkiewiczów w Pile. Prezes Andrzej Bogucki 23 listopada 2011 r. uroczyście i hucznie obchodził w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy swój benefis, zorganizowany 60. rocznicy urodzin i 50. rocznicy swej działalności patriotycznej. Jak już zaznaczono na wstępie, sprawozdanie jest skrótowe, zaś po więcej szczegółów można sięgnąć do naszej Kroniki. Bydgoszcz, 18 stycznia 2012 r. Romuald Kromplewski. Sekretarz Oddziału.

Obchody 180. rocznicy zakończenia Powstania Listopadowego pod Brodnicą i początku Wielkiej Emigracji
Powstanie listopadowe, które wybuchło w 1830 roku a potem wojna polsko - rosyjska 1831, miały swój tragiczny finał na granicy z Prusami, w powiecie brodnickim. Po upadku Warszawy pod Brodnicą rozegrał się ostatni akt powstania listopadowego. Przez Dobrzyń - Lipno - Rypin ku granicy pruskiej 5 października 1831 r. oddziały polskie pod dowództwem ostatniego wodza naczelnego powstania gen. dyw. Macieja Rybińskiego przekroczyły granicę Królestwa Polskiego i Prus między Górznem a Jastrzębiem i złożyły broń. Jak pisał Stefan Kiczyński Armia liczyła jeszcze 19.8771 ludzi, w tym 9 generałów, 89 oficerów sztabowych i 416 oficerów młodszych. Granicę przejechało 95 armat z zaprzęgami, 5280 koni kawaleryjskich i 2556 koni artyleryjskich. Na emigrację udały się też władze powstańcze oraz członkowie sejmu i liczni politycy. Po przekroczeniu granicy rosyjsko - pruskiej na rzece Pissie żołnierze armii polskiej pod eskortą żandarmów pruskich zostali internowani w obozach na Wapnach i nad Drwęcą. Pomiędzy drogą do Mszana i Drwęcą została internowana - kawaleria, artyleria i 4 pułk piechoty liniowej, a w zabudowaniach klasztoru franciszkanów - ranni i chorzy żołnierze oraz cywile. Wskutek dotarcia do Brodnicy dalszych rannych i cywili trzy dni później stan liczbowy internowanych wzrósł do 20.219 osób. W dniach 13 - 15.10.2011 r. w Brodnicy odbyły się doniosłe ogólnopolskie uroczyste "Obchody 180. rocznicy zakończenia Powstania Listopadowego pod Brodnicą i początku Wielkiej Emigracji" zorganizowane przez licznych organizatorów, samorządowców, środowiska kulturotwórcze, naukowe, edukacyjne, rekonstruktorów. Zorganizowano w Muzeum w Brodnicy i w holu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy wystawy poświęcone tematyce powstania. Specjalnie na obchody został wydany okolicznościowy numer Ziemi Michałowskiej. 13.10.2011 odbyła się na Zamku Debata o emigracji i patriotyzmie. W Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny rozstrzygnięto konkursy: plastyczny i multimedialny, odbył się koncert pieśni i poezji patriotycznej. W Miejskiej Bibliotece otwarto wystawę "Powstanie Listopadowe w literaturze i sztuce". 14.10.2011 została zorganizowana Sesja naukowa "Powstanie Listopadowe - Wachlarz spojrzeń i odniesień", która odbyła się w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny. W Muzeum otwarto wystawę: "Miniatura - dokument czasu", "Powstanie listopadowe na kartach pocztowych". 15.10.2011 nastąpiło na Dużym Rynku uroczyste odsłonięcie rzeźby miejskiej "Powstaniec  Listopadowy", której autorem jest Janusz Bronclik. Zachwyt sprawiła wielka Inscenizacja ostatniej potyczki powstania pod Brodnicą i  internowania wojsk powstańczych na terenie Prus. Odbył się też konkurs strzelecki z broni kapiszonowej i skałkowej. 16.10.2011 Zorganizowano Maraton na trasie Jastrzębie - Brodnica oraz Rajd pieszy dla uczestników konferencji naukowej, grup historyczno-rekonstrukcyjnych i mieszkańców Brodnicy po miejscach historycznie związanych z wydarzeniami ostatnich dni powstania (Bachor – Brodnica - wzdłuż Pisy). Odbył się też Koncert "Polska to jest wielka rzecz". Głównymi organizatorami uroczystości byli: Urząd Miejski w Brodnicy, Muzeum w Brodnicy i Brodnickie Stowarzyszenie Kultury. Tu trzeba dodać, że jednym z współorganizatorów był Stanisław Meyer działacz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Pomorsko Kujawski. Trzeba zaznaczyć, że organizatorzy zaprosili na uroczystości członków rodzin potomków powstańców listopadowych. Toteż w Obchodach uczestniczyli przedstawiciele Polskie Towarzystwo Ziemiańskiego i Związku Szlachty Polskiej, m.in. Marcin Schirmer przedstawiciel ZG PTZ, Andrzej Musiał prezes PTZ Oddział Pomorsko - Kujawski z Rodu płk. Tertuliana Koczorowskiego, Andrzeja Radoszewskiego, gen. Ignacego Prądzyńskiego. Związek Szlachty Polskiej reprezentował Andrzej Bogucki z Rodu płk. Ignacego Boguckiego m.in. z 4 ppl, 5 ppl, 4 psp, dowódcy 21 ppl, z małżonką Urszulą z domu Cybulską wnuczką ziemianina Andrzeja Rzyskiego z Pustej Dąbrówki k/Brodnicy, pochodzącego z Kromplewa, powstańca wielkopolskiego. Podczas uroczystości przedstawiciele sesji naukowej oraz Pan Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy serdecznie podziękowali swym gościom honorowym, rodzinom powstańców listopadowych za przybycie na Obchody. (alb). Opis fotek: Przed pomnikiem w Brodnicy od lewej stoją Stanisław Meyer, Andrzej Musiał, Jarosław Radacz burmistrz Brodnicy, Urszula i Andrzej Boguccy. 

Bliny prawosławne po raz kolejny
Jak co roku, po raz piąty, w dniu 18 lutego 2012 r., członkowie naszego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, szkoda że nie wszyscy, uczestniczyli w corocznej imprezie organizowanej w ramach tygodnia kultury chrześcijańskiej, pod nazwą „Bliny prawosławne”. Organizatorem byli: Prawosławna Parafia pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy, Wydział Kultury Urzędu Miasta Bydgoszczy i Bydgoska Szkoła Wyższa. Jak zwykle była to wspaniała biesiada kulturalna, która miała miejsce w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4c. W programie: koncert chóru parafii św. Jana Klimaka w Warszawie, koncert zespołu "Russkaja Dusza", degustacja blinów przy pieśniach biesiadnych oraz wystawa obrazów ikonograficznych Walentego Makara. Dla ducha była to, jak zwykle. wspaniała uczta duchowa: przepiękne  brzmiące pieśni cerkiewne, a w drugiej części ludowa muzyka  rosyjska,  tak bliska także nam jako Słowianom. Smakoszom  nie zabrakło, jak obiecano w tytule, także niczego dla nich w programie. Wszystkich chętnych zapraszali także  Współorganizatorzy: parafia rzymskokatolicka p.w. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy  i parafia ewangelicko-augsburska w Bydgoszczy. Notatkę sporządził zawsze wierny uczestnik R. K.

Misterium Męki Pańskiej 2012
W Niedzielę Palmową 1.04.2012 r. delegacja Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz Fordońskim Misterium Męki Pańskie, które zorganizowano po raz 12 z udziałem kilku tysięcy osób. Jak napisał autor na Portalu Bydgoszcz 24 http://bydgoszcz24.pl/artykul/misterium-meki-panskiej-w-fordonie-w-obecnosci-tlumow, to zdarzenie sprzed prawie 2000 lat w Fordońskiej Dolinie Śmierci odegrane zostało raz jeszcze. Tak samo jak wtedy zgromadziły się tłumy. Organizatorzy, chcąc wydobyć i pokazać prawdę o tym, co naprawdę wtedy zaszło, skupili się nie tylko na Jezusie, ale i na tym Jego uczniu, który najdłużej i do końca upierał się, aby nie być świadkiem – na Tomaszu. „A jednak…”. Tytuł tegorocznego misterium odnosi się do wiedzy, jaką dysponują dzisiejsze tłumy zgromadzone w Fordonie. Wiedzą, że już w najbliższą niedzielę jest rocznica Zmartwychwstania. Wiedzą, że droga na Golgotę i śmierć to nie koniec. Dzisiejsze tłumy mają przewagę nad Tomaszem, bo wiedzą, że nie tylko Jego Matka i jeden uczeń są świadectwem, ale też Ci uczniowie, którzy wtedy uciekli i stchórzyli. Oni się przemienili, bo swego Mistrza ujrzeli. Tomasz był niewzruszony mimo ich świadectwa, bo sam Go nie zobaczył i nie dotknął. Dzisiejsze tłumy mają przewagę nad Tomaszem, bo wiedzą, że tamten Tomasz też się przemienił, bo Go zobaczył i dotknął. Czy dzisiejszym tłumom wystarczy ta przewaga, którą dzisiaj mogły odczuć, jak zobaczyli tę historię opowiedzianą raz jeszcze? Czy pokazanie w dzisiejszym misterium Mistrza i Tomasza wystarczyło tłumom? Czy mały drewniany krzyżyk rozdany przez organizatorów trafi do drugiego człowieka jako świadectwo? W niedzielne popołudnie tłumy mieszkańców regionu uczestniczyły w dwóch spektaklach XII Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci. Kolejna odsłona fordońskiego misterium znów pobiła rekordy frekwencji widzów. Podczas dwóch spektakli, skarpy doliny ledwo pomieściły widzów emocjonującej inscenizacji. W nastrojowym i refleksyjnym widowisku wzięło udział około 350 wolontariuszy, w tym 150 aktorów, ze Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Pokolenie”, Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”, Fundacji „Wiatrak” oraz wspólnot parafii Matki Bożej Królowej Męczenników.

Ziemiaństwo Pałuk
Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno Genealogiczne działające od 1993 roku  zorganizowało 4 kwietnia 2012 r. na swoim comiesięcznym spotkaniu popularno naukowym wykład o ziemiaństwie na Pałukach. Prelegent mgr Andrzej Strzelewicz absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił wykład pt.: "Z dziejów ziemiaństwa na Pałukach na przykładzie wybranych rodzin". Spotkanie odbyło się w nowoczesnym obiekcie Miejskim Centrum Kultury (ul. Marcinkowskiego 12). W spotkaniu uczestniczyli historycy oraz licznie przybyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Pomorsko - Kujawski oraz Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz. Trzeba dodać, że wywiązała się dyskusja, którą prowadził mgr Paweł Bogdan Gąsiorowski prezes BTHG, wybitny genealog i heraldyk. Prelegent przedstawił liczne materiały ikonograficzne i źródłowe dotyczące ziemiaństwa na Pałukach. Warto dodać, że mgr Andrzej Strzelewicz, młody człowiek, ma doskonałe rozeznanie na temat dziejów ziemiaństwa, jego zasług dla Rzeczpospolitej i niszczenia oraz grabieniu ziemiaństwa w okresie komunistycznym. Tą tematykę bada już kilka lat, na ten temat napisał pracę magisterską, którą zamierza publikować w różnych artykułach. Było też coś dla ciała. JMP Elżbieta i Romuald Kromplewscy zorganizowali smaczny poczęstunek świeżego polskiego chleba ze swojskim smalcem i ogórkiem, wszyscy zachwalając z apetytem konsumowali doskonałe danie.    Andrzej Bogucki.

W.JM. Państwo Młodzi
Maria Natalia Będkowska i Henryk Grocholski. Kościół Sióstr Wizytek p. w. Św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogarodzicy Maryi w Warszawie. W dzień tak uroczysty życzymy Ichmościom wszelkich dostatków i wszelkiej pomyślności. „Miłość nie jest pojedynczym wydarzeniem, ale klimatem, w którym żyjemy, przygodą życia, podczas której uczymy się, odkrywamy, dorastamy. Nie da się jej zniszczyć jedną pomyłką ani zdobyć jednym ciepłym słowem. Miłość tworzy atmosferę – atmosferę serca”. Ardis Whilman. Z okazji ślubu jako motto Waszej wspólnej drogi dedykujemy Wam tę piękną myśl i życzymy aby Wasza miłość była mocna i nierozerwalna. Andrzej Bogucki z Rodziną wraz z Związkiem Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz. Warszawa - Bydgoszcz, dnia 14.04.2012 r.

Związek Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz 2009 - 2012
Związek Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz złożył sprawozdanie z działalności statutowej za okres ostatniej kadencji obecnego Zarządu Oddziału, tj. od dnia powstania Oddziału 6 kwietnia 2009 r. do dnia 19 kwietnia 2012 r. Oddział Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy powstawał w pewnym procesie. Najpierw 10 lutego 2009 r. Zarząd Główny powołał p. Andrzeja Boguckiego h. Awdaniec na Prezesa Oddziału. Następnie w dniu 21 lutego 2009 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie Oddziału. Uczestniczyło w nim 11 członków przyszłego  Oddziału  i 2 Członków Zarządu Głównego z Warszawy. W dniu 17 lutego ZG ZSzP podjął uchwałę nr 11/2009 o utworzeniu Oddziału w Bydgoszczy. W dniu 6 kwietnia 2009 r. w Bydgoszczy na Walnym Zebraniu Wyborczym zebrani członkowie Oddziału wybrali swój Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną. Do Zarządu zostali zgłoszeni i następnie jednogłośnie wybrani: 1. p  Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic – jako wiceprezes Oddziału, 2. p. Romuald Franciszek Kromplewski h. Korab – jako sekretarz, 3. p. Tomasz Kozłowski h. własnego – jako skarbnik, 4. p. Michał Krzysztof Styp –  Rekowski h. własnego – jako członek Zarządu. Następnie jednogłośnie wybrano Komisję Rewizyjną Oddziału: p. Janusz Franciszek Orlikowski h. Nowina – przewodniczący Komisji, 2. p Waldemar Chełchowski h. Lubicz  - członek Komisji, 3.  p. Jarosław Antoni Janczewski h. Dołęga – członek Komisji. Na Zebraniu Wyborczym w dniu 9 kwietnia 2009 r. jak i na każdym następnym Sprawozdawczo – Wyborczym, które się odbywały po upływie kolejnego roku, uchwalane były plany działalności Oddziału i analizowana była działalność za okres, który upłynął. W chwili powstawania Oddziału należało do niego 18 członków. Obecnie Oddział liczy 22 członków. Wielu spośród nas wykazało się bardzo zaangażowaną działalnością, szczególnie nasz prezes Andrzej Bogucki. Nasz Oddział wydawał przez cały okres upływającej kadencji  Kronikę, której w  tym okresie  ukazało się 19 numerów, średnio częściej niż 1 numer co 2 miesiące. (Przed powstaniem Oddziału też już wydaliśmy kilkanaście numerów). Były w niej omawiane wszystkie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w działalności członków naszego Oddziału. Zawsze jeden egzemplarz był wysyłany do Zarządu Głównego Związku w Warszawie, zatem tę kronikę można poniekąd uznać za pewne uzupełnienie obecnego sprawozdania, a w wielu przypadkach nawet za jego rozszerzenie i uszczegółowienie. Kronika każdorazowo była rozsyłana pocztą lub droga elektroniczną wszystkim członkom Oddziału, czasem jedynie z pominięciem tych, którzy w ogóle nie chcą uczestniczyć w jakiejkolwiek działalności Oddziału lub nie płacą składek. W omawianym czasie zorganizowaliśmy 2 Sejmiki Szlachty, w których mogli uczestniczyć wszyscy członkowie Związku. a mianowicie: - W dniu 15 maja 2010 r. odbył się I. Sejmik Szlachty na Zamku Bierzgłowskim, w którym uczestniczyło 28 członków Związku Szlachty Polskiej z naszego jak i innych Oddziałów. Na Sejmiku nasz wiceprezes Jerzy Żenkiewicz wygłosił wykład pt. „Internet w badaniach genealogicznych” z ciekawą medialną prezentacją. Przed obradami na Zamku Bierzgłowskim prezes Andrzej Bogucki zapoznawał naszych gości z innych województw z okolicznymi zabytkami i miejscami pamięci, jak: pałace w Ostromecku lub pomnik w miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki. - W dniu 21 maja 2011 r. miał miejsce  II. Sejmik Szlachty na Dworze Państwa Beaty i Michała Korsaków w Balinie – Wyrębie k/ Rypinie. W sejmiku wzięło udział ponad 40 osób, w tym członkowie naszego Oddziału oraz inni członkowie ZSzP z wielu stron Polski, ale także inni zaproszeni goście ze środowisk szlachecko – ziemiańskich i patriotycznych. Szczegóły z tej imprezy były już publikowane na łamach strony internetowej Związku Szlachty Polskiej. W dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2009 r. 3 członków Oddziału, na czele z prezesem, wybrało się na Kresy dawnej Rzeczypospolitej, na Białoruś. Wyprawa odbyła się w ramach naszej współpracy z Bractwem Inflanckim i miała między innymi na celu pomoc dla polskiej Polonii, szczególnie szkolnictwu, na tym terenie. Podróż także zaowocowała następnie opublikowaniem kilku artykułów na łamach miesięcznika Świat Inflant. W dniach 31 maja do 2 czerwca 2009 Członkowie Oddziału, szczególnie prezes Andrzej Bogucki, walnie przyczynili się do zorganizowania i obsługi w Bydgoszczy pobytu dr Joanny Woyciechowskiej z USA – wybitnej lekarki neurologa, także Członka ZSzP. Wizyta miała na celu prelekcję z zakresu stwardnienia rozsianego, która się nadzwyczaj udało. Uczestniczyło w niej kilkuset chorych, zgromadzonych w auli w jednej z bydgoskich uczelni Przy okazji pokazaliśmy dla Pani Joanny Woyciechowskiej zabytki Torunia i Bydgoszczy. Latem 2009 r. nasz wiceprezes Pan Jerzy Żenkiewicz  dokonał objazdu po jego rodzinnych stronach na Litwie, gdzie szczególnie w obszarze jego zainteresowania były dawne dworki polskiej szlachty. Szczegóły tej wyprawy Pan Żenkiewicz opisał w numerze 5/2009 naszej Kroniki.  Kilku członków Oddziału w sierpniu 2009 . wzięło udział w Festiwalu Smaku w Grucznie. W dniu 2 września 2009 r. nasz wiceprezes, Pan Jerzy Żenkiewicz miał w bydgoskim Węgliszku autorskie spotkanie promujące jego książkę „Dwór polski i jego otoczenie. Kresy Północno – Wschodnie”.  Spotkanie zorganizował i prowadził prezes dr Andrzej Bogucki.  Na prelekcję przybyło wielu ludzi, także połowa stanu liczebnego członków Oddziału, w tym wszyscy członkowie zarządu Oddziału. Niektórzy członkowie Oddziału brali udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu 2. wojny światowej, tj. w uroczystościach państwowych i samorządowych zorganizowanych w Bydgoszczy, Toruniu i innych miastach. W dniu 7 października 2009 r. kilku członków, w tym prezes  Oddziału, wzięło czynny udział w obchodach 125. rocznicy urodzin wiceadmirała Michała Huberta Unruga h. Unrug, które miały miejsce w dworze państwa Rodziewiczów w Sielcu (w miejscu urodzin i dzieciństwa adm. Unruga). Uroczystości były połączone z otwarciem  izby pamięci admirała. Wielu członków naszego Oddziału brało czynny udział w różnych innych imprezach. Na przykład prezes Andrzej Bogucki, który przez wiele lat kierował Towarzystwem Gimnastycznym Sokół w Polsce, obecnie 15 grudnia 2009 r. zorganizował spotkanie opłatkowe tegoż Towarzystwa w Bydgoszczy Fordonie. Pan Waldemar Chełchowski, mieszkający w Świeciu, opublikował szereg artykułów w katolickim dwutygodniku diecezji pelplińskiej pt. „w Rodzinie” ,gdzie zamieszczał także wiadomości na temat Związku Szlachty Polskiej oraz o naszej bieżącej działalności. Pan Tomasz Kozłowski, nasz skarbnik, pracujący na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, publikował informacje o swych  pracach nad badaniami DNA znalezionych szkieletów w kryptach w Kwidzynie, także innych. Koniecznie warto zaznaczyć aktywną działalność naszych członków mieszkających w Rosji w Krasnodarze, Panów Aleksandra Sielickiego i Aleksandra Piotrowskiego, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach tamtejszej Polonii. Wydają tam czasopismo „Wiadomości Polskie”  oraz prowadzą kursy polskiego języka. Pan Piotrowski opublikował w Rosji dwa artykuły na temat działalności Związku Szlachty Polskiej, zaś Pan Sielicki opublikował ostatnio ciekawą książkę „Polacy na Kubaniu”, w której przedstawia historie polskich rodów, szczególnie szlacheckich, w Rosji. Członek zarządu naszego Oddziału, Pan prof. dr hab. inż. Michał Styp – Rekowski, który sprawuje jedną z funkcji kierowniczych na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy, jest prodziekanem ds. nauki, udostępniał nam zawsze obszerne pomieszczenie na swej Uczelni, gdzie mogliśmy organizować zebrania członków naszego Oddziału. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. 20 stycznia kilku członków naszego Oddziału uczestniczyło w wykładzie prof. Waldemara Chrostowskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy na temat stosunków chrześcijańsko – żydowskich na przestrzeni wieków. Prezes naszego Oddziału Andrzej Bogucki opublikował z tej okazji specjalny komunikat. W lutym 2010 r., także w latach następnych, uczestniczyliśmy na tak zwanych Blinach prawosławnych, niezwykle ciekawej imprezie organizowanej w Bydgoszczy w ramach tygodnia kultury  chrześcijańskiej. 17 lutego 2010 r. przedstawiciele naszego Oddziału, wraz z członkami miejscowego Sokoła, uczestniczyli w otwarciu wystawy w Bydgoszczy, na której prezentowano jedyny unikatowy rękopis „Roty” Marii Konopnickiej. Nasz wiceprezes Jerzy Żenkiewicz  w dniu 18.02,2010 r. uczestniczył w Toruniu w debacie historycznej pt. „Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko – litewskich”. W kwietniu, podobnie jak cały naród, przeżywaliśmy tragedię smoleńską, w której zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz 94 czołowych polityków, dowódców wojska i innych znakomitych ludzi naszego kraju. Braliśmy udział w różnych uroczystościach organizowanych z tego powodu w naszych miastach. Nasz prezes opublikował w Kronice nr 3/2010 swoje wspomnienia z jego wcześniejszego spotkania z ostatnim prezydentem Polski na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, który również 10 kwietnia zginął pod Smoleńskiem. W dniach 16 do 25.04.2010 r. kilku członków naszego Oddziału, z prezesem Andrzejem Boguckim wzięło udział w zorganizowanej przez Bractwo Inflanckie wyprawie do północno – zachodniej Rosji (Petersburg, Psków. Ostaszkowo…). Zaowocowało to kilkoma publikacjami w prasie. 29 maja członkowie tut. Oddziału ZSzP na czele z prezesem Andrzejem Boguckim wzięli też udział w III. Biesiadzie Kulturalnej Słaboszewko 2010, gdzie na tamtejszym dworze była okazja na integrację z wybitnymi ludźmi Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z Oddziału w Toruniu oraz ludźmi kultury, sztuki i nauki z naszego województwa. W czerwcu wiceprezes Jerzy Żenkiewicz zorganizował sobie i swej żonie ciekawą wyprawę na Ziemię Wileńską, gdzie odwiedzili tamtejsze kresowe dworki polskiej szlachty oraz inne miejsca ważne dla pamięci narodowej (Bierżniki – dawny Ośrodek KOP, Kopciowo rodu Ogińskich gdzie jest też pomnik Emilii Plater, pałac Balińskich w Jaszunach,…). Podróż zaowocowała odpowiednią publikacją w nr. 6/2010 naszej Kroniki. W dniach 14 – 15 lipca odwiedzili nasz Oddział Jerzy Łucki h. Sas wraz ze swą małżonką, którzy na stałe mieszkają w Kanadzie. Pan Łucki jest doskonale znanym i aktywnym Członkiem Związku Szlachty Polskiej. Drodzy goście byli szczególnie przyjmowani przez prezesa Andrzeja Boguckiego w Bydgoszczy i naszego skarbnika Tomasza Kozłowskiego w jego dworze koło Torunia. Dzięki ich zaangażowaniu Państwo Łuccy mogli zwiedzić nasze miasta. 15 września odbyło się Walne Zebranie Bydgoskiego Oddziału ZSzP, na którym wybrano delegatów na Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej w Warszawie. W wyniku tych wyborów do Warszawy w październiku jeździł nasz prezes Andrzej Bogucki. Prezes Andrzej Bogucki 30.12.2010 r. utworzył i założył stronę  internetową Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz [ http://bydgoszcz.szlachta.org.pl/ ]. Strona zawiera całą działalność  naszego Oddziału w latach 1995 - 2010 i jest jej link też podłączony do głównej strony internetowej Związku Szlachty Polskiej [ www.szlachta.org.pl  W dalszym ciągu z zainteresowaniem śledziliśmy działalność naszych członków zamieszkałych w Rosji (Aleksandra Piotrowskiego i Aleksandra Sielickiego z Krasnodaru oraz Nadziei Piotrowskiej z Moskwy), którzy aktywnie uczestniczą w życiu tamtejszej Polonii. Otrzymaliśmy od nich kilkakrotnie pięknie wydawane tam czasopismo Wiadomości Polskie, a Aleksander Sielicki napisał i wydał książkę (po rosyjsku) pt. Polacy na Kubaniu, którą też nam przysłał do Bydgoszczy. W dniu 5 lutego 2011 r. w Toruniu na zebraniu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego prezes Oddziału ZSzP w Bydgoszczy Andrzej Bogucki wygłosił wykład pt. „W 144. rocznicę założenia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na Kujawach i Pomorzu w latach 1884 – 2011”. 11 lutego 2011 r prezes Andrzej Bogucki przekazał dla Państwowego Archiwum w Bydgoszczy 3595 stron akt dotyczących działalności i historii Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy oraz tutejszego środowiska szlachty. Wymagało to wielkiej pracy przy uporządkowaniu dokumentów i ich introligatorskim oprawieniu w 10 grubych tomach. 2 marca 2011 r. na zebraniu Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno Genealogicznego, które miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy, prezes Oddziału pan Andrzej Bogucki wygłosił prelekcję pt. „Rola kulturotwórcza dworu ziemiańskiego na wybranych przykładach z regionu”. Członek naszego Oddziału, Pani Irena Nikodem z Orlikowskich otrzymała w marcu 2011 r. Dyplom Uznania Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej za udział w pracy naszego Oddziału. Niestety, kilka miesięcy później Pani Irena , będąca już osobą wiekową, zmarła. W dniach od 9 do 17.kwietnia .2011 r. kilku członków naszego Oddziału, z prezesem Andrzejem Boguckim wzięło udział w zorganizowanej przez Bractwo Inflanckie wyprawie na Inflanty (Litwa, Łotwa). Zaowocowało to kilkoma publikacjami w prasie.   W dniu 21 maja 2011 r. zorganizowaliśmy II. Sejmik Szlachty na Dworze Państwa Beaty i Michała Korsaków w Balinie – Wyrębie k/ Rypinie. W sejmiku wzięło udział ponad 40 osób, w tym członkowie naszego Oddziału oraz inni członkowie ZSzP z wielu stron Polski, ale także inni zaproszeni goście ze środowisk szlachecko – ziemiańskich i patriotycznych. Szczegóły z tej imprezy były już publikowane na łamach strony internetowej Związku Szlachty Polskiej. W roku 2011 nadal staraliśmy się utrzymywać stałą łączność z członkami naszego Oddziału mieszkającymi w Rosji (3 osoby). Gratulowaliśmy Panu Aleksandrowi Sielickiemu, mieszkającemu w Krasnodarze, otrzymania za wybitną działalność na Kubaniu na rzecz tamtejszej Polonii Medalu Edukacji Narodowej. Zaś Pan Aleksander Piotrowski miał okazję odwiedzić kilka miast w Polsce oraz spotkać się  Warszawie  z Prezesem ZSzP  hrabią Henrykiem Grocholskim. Jesienią 2011 r. wiceprezes Jerzy Żenkiewicz zorganizował sobie i swej żonie ciekawą wyprawę na portugalską Maderę i zamieścił w naszej Kronice sprawozdanie z tej podróży, w którym  szczegółowo uwidocznił miejsca gdzie w okresie międzywojennym przebywał marszałek Józef Piłsudski oraz gdzie postawiono piękny pomnik papieżowi Janowi Pawłowi II. 4 listopada 2011 r. wybraliśmy naszych delegatów na Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej w Warszawie. W wyniku wyboru w obradach w Warszawie, które miały miejsce w dniach 3 -4.12. 2011 r., udział brali prezes naszego Oddziału Andrzej Bogucki h. Awdaniec i Karol de Ślepowron Wróblewski h. Ślepowron. Na zaproszenie członków naszego Oddziału, panów Tadeusza Obrockiego i Janusza Orlikowskiego, w dniu 16 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w „Święcie sarmackim” u Państwa Juszkiewiczów w Pile. Prezes Andrzej Bogucki 23 listopada 2011 r. uroczyście i hucznie obchodził w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy swój benefis, zorganizowany z okazji 60. rocznicy urodzin i 50. rocznicy swej działalności patriotycznej. Jak już zaznaczono na wstępie, sprawozdanie jest skrótowe, zaś po więcej szczegółów można sięgnąć do naszej Kroniki. Na koniec niech mi będzie wolno, jako sekretarzowi Zarządu Oddziału oraz temu, który starał się w miarę możliwości, przy współpracy innych Członków Oddziału redagować jako tako naszą Kronikę, podziękować wszystkim za to, co mogłem dzięki wszystkim przeżyć z Wami w  czasie tych kilku lat. Życzę powodzenia w działaniu nowemu sekretarzowi, który obecnie będzie wybrany, i większego zaangażowania niż ja byłem w stanie wykazać co do spraw „biurokracji” jak i w redagowaniu Kroniki. Proszę nie mieć mi za złe, że ja już nie będę mógł podjąć się jakichkolwiek funkcji i obowiązków jak poprzednio, a to ze względu na wiek (jesienią kończę 80 lat), także ze względu na coraz gorszy stan zdrowia oraz ciążące na mnie jeszcze inne obowiązki. Romuald Kromplewski. Sekretarz Oddziału ZSzP w  Bydgoszczy.                                                   Bydgoszcz, 19 kwietnia 2012 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz w dniu 19 kwietnia 2012 r.
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz w dniu 19 kwietnia 2012 r. zostało zorganizowane na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zebranie otworzył prof. dr hab. inż. Michał Krzysztof Styp Rekowski h. własnego, w którego gabinecie zebranie miało miejsce, przywitał zebranych oraz przekazał dalsze przewodniczenie zebraniu prezesowi dr. Andrzejowi Boguckiemu h. Awdaniec. Prezes Andrzej Bogucki także przywitał zebranych członków Oddziału oraz gości. Następnie serdecznie powitał w naszym gronie nowego Członka Związku Szlachty Polskiej, Panią Ewę Stodolną h. Ślepowron i wręczył jej Deklarację Członkowską Związku Szlachty Polskiej do odczytania i zaakceptowania zawartych w niej postanowień, co Pani Ewa Stodolna uroczyście spełniła. Po tym Prezes wręczył uroczyście Pani Ewie Stodolnej nadesłaną przez Zarząd Główny legitymację członkowską i odznakę Związku. Przewodniczący zebraniu Pan Andrzej Bogucki odczytał zebranym  Uchwałę Zarządu Głównego z dnia 9 lutego 2012 r., mocą której został on powołany na okres następnej trzyletniej kadencji na Prezesa Oddziału ZSzP w Bydgoszczy. Dokonano wyboru protokolanta Walnego Zebrania, którym został Romuald Kromplewski. Przewodniczący zebraniu Prezes Andrzej Bogucki przedstawił proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Wybrano Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, której przewodniczącym został Tadeusz Obrocki h. Rudnica, członkiem Józef Sługocki h. Ślepowron. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna na podstawie listy obecności, która jest załącznikiem do protokołu, oraz z tego co było oczywiste z policzenia obecnych na sali stwierdziła, że w Walnym Zebraniu bierze  udział 11 członków Oddziału. Ponieważ do Oddziału, zgodnie z Analitycznym Wykazem Członków Oddziału ZSzP w Bydgoszczy należy 22 członków, na zebranie przybyło 50 % tego stanu, zatem było kworum, a Zebranie prawomocne. Nadto 4 członków nadesłało pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu, a mianowicie: Pan Tomasz Kozłowski h własnego dla Andrzeja Boguckiego, zaś Pan Aleksander Piotrowski h. Korwin, Aleksander Sielicki h. Korczak z Rosji i Tadeusz Kromplewski h. Korab upoważnili Romualda Kromplewskiego. Zatem można było liczyć tak jakby w zebraniu uczestniczyło 15 członków Oddziału ze stanu 22. O powyższym Komisja przedłożyła obecnym odpowiedni wniosek do przegłosowania prawomocności zebrania. Na wniosek Komisji obecni członkowie Oddziału przegłosowali jednogłośnie, że jest  kworum i zebranie jest prawomocne.  Foto: Dokument powołujący Andrzeja Leonarda Boguckiego h. Awdaniec  na prezesa Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy na następną kadencję, uroczyście wręczony przez przybyłych Członków Zarządu Głównego na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 19 kwietnia 2012 r. w Bydgoszczy. Prezes Andrzej Bogucki przywitał serdecznie przybyłych na Zebranie Członków Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej w Warszawie. Przybyli: - Pan  Zenon Ilcewicz h. Lubicz – sekretarz, - Pan Wojciech Wiszowaty h. Awdaniec – skarbnik, - Pan Henryk Wąsowski h. Awdaniec. Byliśmy wszyscy zaszczyceni przybyciem tak znakomitych Gości i bardzo im za to wdzięczni. Prezes Oddziału Andrzej Bogucki omówił w skrócie dokonania członków Oddziału w upływającej kadencji poprzedniego Zarządu Oddziału, tj. w okresie trzech lat 2009 – 2012. Romuald Kromplewski – sekretarz ustępującego Zarządu Oddziału odczytał sprawozdanie za okres upływającej kadencji. Prezes Andrzej Bogucki odczytał sprawozdanie finansowe, nadesłane przez skarbnika  Oddziału, Tomasza Kozłowskiego. Skarbnik nie mógł osobiście w tym dniu uczestniczyć w zebraniu ze względów służbowych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału odczytał przewodniczący tej Komisji Janusz Orlikowski i zgłosił wniosek o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. Zgodnie z programem, podjęto dyskusję nad ww. sprawozdaniami.  -  Wojciech Wiszowaty, skarbnik ZG, omówił słabe wyniki finansowe w przedmiocie zbierania składek. Nie wszyscy członkowie Związku płacą składki lub płacą z opóźnieniem, niektórych nie stać na ich płacenie, zaś wydatki Związku są znaczne. Szczególnie kosztowne jest dzierżawienie głównej siedziby ZSzP w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Wyraził przypuszczenie, że w przyszłości może sytuacja się poprawić, jeżeli sąd zaakceptuje proponowane zmiany w Statucie Związku, bo wtedy ZSzP może się stać organizacją pożytku publicznego i mieć w tego tytułu dodatkowe dochody. - Zenon Ilcewicz, sekretarz ZG, uzupełniając wystąpienie poprzednika, wyjaśnił, że mimo wszystko widać pozytywne efekty finansowe już obecnie i apelował by roczne składki wpłacać w terminie do 31 marca każdego roku. - Andrzej Bogucki, prezes Oddziału, omówił to co można przeczytać w Internecie na stronie Związku Szlachty Polskiej, gdzie są również informacje zamieszczane przez niego, a dotyczące działalności Oddziału bydgoskiego. - Prof. Michał Styp – Rekowski zauważył, że zbyt wiele płacimy za dzierżawę siedziby ZG w Warszawie. Wnioskował by wynająć tańsze lokum, przynajmniej do czasu gdy Związek będzie miał więcej członków i będzie go wtedy finansowo też stać na większe wydatki. - W odpowiedzi na to członkowie GZ uzasadniali, że chociaż opłaty za pomieszczenie w centrum Warszawy wydają się nam drogie, to jednak w stosunku do podobnych cen za dzierżawę pomieszczeń na Krakowskim Przedmieściu nie są wygórowane. Wartością niezaprzeczalną jest natomiast prestiż dla Związku, jaki daje taka lokalizacja Zarządu Głównego, co może w przyszłości procentować. Także w tym miejscu są bezpieczne wszystkie osobowe dokumenty członków Związku. Nadto razem z Zarządem Głównym ma tam siedzibę też miejscowy Zarząd Oddziału. - Józef Sługocki proponował, by przy wystąpieniach na zewnątrz przestrzegać apolityczności Związku. W przeciwnym razie wielu potencjalnych nowych kandydatów na członków mogłoby się zrazić do naszej organizacji.  Wyraził też propozycję, by o ile niektórzy członkowie nie są w stanie zapłacić składkę roczną to w uzasadnionych przypadkach ją obniżyć. - Waldemar Chełchowski zauważył, że jeżeli ktoś nie płaci składek, to przynajmniej winien wykazać się zaangażowaniem w działalność Związku. Co do apolityczności, to jak zauważył, już sam Statut i przyjęte zasady moralne, ustawiają Związek Szlachty Polskiej po pewnej stronie politycznej, chociaż byśmy tego oficjalnie nie deklarowali. - Członkowie ZG zaproponowali byśmy występowali do władz miejskich czy wojewódzkich o granty na organizację niektórych imprez. - Prezes Andrzej Bogucki co do grantów miał wątpliwość tego rodzaju, że starania są trudne i mało realne, a mogą one poniekąd uzależnić nas politycznie od tych, którzy by taki grant przyznali. - Karol Wróblewski de Ślepowron przyłączył się do głosów uważających za ważną sprawę zatwierdzenia zmian w Statucie.  Na tym dyskusje zakończono. Jednogłośnie i bez zastrzeżeń przegłosowano wniosek Komisji Rewizyjnej udzielający absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy. Sekretarz Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskie, Pan Zenon Ilcewicz h. Lubicz uroczyście wręczył Panu Andrzejowi Boguckiemu h. Awdaniec nominację na prezesa Oddziału w Bydgoszczy na okres następnej kadencji. Brawa i gratulacje. Na wniosek przewodniczącego zebraniu wszyscy jednogłośnie przez głosowanie podjęli uchwałę (zgodnie z możliwością statutową), by głosowania dotyczące wyboru nowych członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej przeprowadzić jawnie. Dokonano zgłoszeń kandydatur na członków Zarządu Oddziału i następnie oddzielnie do Komisji Rewizyjnej. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że poprzedni członek Zarządu Oddziału: prof. Michał Styp – Rekowski nie wyraził zgody na dalszą pracę w Zarządzie ze względu na nadmiar pracy na Uniwersytecie (jest prodziekanem i dyrektorem instytutu).  Podobnie Romuald Kromplewski, który był sekretarzem w ustępującym Zarządzie Oddziału, nie wyraził zgody do kandydowania do nowego Zarządu ze względu na wiek, zdrowie i nadmiar pracy na uczelni. Do Zarządu Oddziału ZSzP w Bydgoszczy zostali zgłoszeni i następnie jednogłośnie wybrani z podziałem na funkcje: 1. Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic jako wiceprezes, 2. Ewa Teresa Kmiecińska h. Hozjusz I jako sekretarz, 3. Tomasz Kozłowski h. własnego jako skarbnik, 4. Karol Wróblewski h. Ślepowron – członek. Do Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni i następnie jednogłośnie wybrani: 1. Janusz Franciszek Orlikowski h. Nowina jako przewodniczący, 2. Michał Krzysztof Styp – Rekowski h. własnego, 3.         Waldemar Chełchowski h. Lubicz. Przeprowadzono dyskusję programową na najbliższą przyszłość. Postanowiono (bez ustalania szczegółów), aby zorganizować w dniu 2 czerwca 2012 r. III. Sejmik Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz. Członkowie z Piły (i okolic) zaproponowali organizację w okresie jesieni 2012 r.  „Biesiady szlacheckiej” na jednej z pobliskich do Piły miejscowości oraz omówiono inne propozycje związane z uczestnictwem Członków Oddziału w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez nas lub przez organizacje nam bliskie z okazji różnych rocznic i świąt narodowych.  Następnie przyjęto Uchwałę Programową o następującej treści:  W ramach swej statutowej działalności Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy postanawia: - Zorganizować wzorem lat poprzednich III. Sejmik Szlachty w dniu 2 czerwca 2012 r. Szczegóły co do miejsca Sejmiku i programu będą ustalone przez Zarząd Oddziału później w zależności od możliwości lokalizacyjnych i ekonomicznych. - Jesienią 2012 r. (prawdopodobnie we wrześniu) członkowie Oddziału wezmą udział w „Biesiadzie Szlacheckiej” organizowanej w okolicach Piły. - W dalszym ciągu redagować i wydawać wzorem lat poprzednich naszą Kronikę, której obecną redaktorką będzie nowo wybrana sekretarz Oddziału Pani Ewa Kmiecińska. - Zgodnie ze Statutem Związku Szlachty Polskiej oraz ideami przyświecającymi tej Organizacji, wymienionymi w Deklaracji Członkowskiej,  w miarę możliwości uczestniczyć w organizowaniu lub przynajmniej brać udział w różny uroczystościach z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic związanych narodowych i temu podobnych uroczystości. Także ściśle współpracować z Zarządem Głównym Związku. Romuald Kromplewski przekazał nowej Pani sekretarz Ewie Kmiecińskiej akta spraw sekretarza. Waldemar Chełchowski zgłosił propozycje podjęcia następujących uchwał: Stanowisko Oddziału bydgoskiego Związku Szlachty Polskiej w/s zmian nauki historii w szkołach: Członkowie ZSzP – Oddział Bydgoszcz wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec ograniczania nauki historii w polskich szkołach. Wiedza historyczna jest podstawą do zrozumienia własnej tożsamości  i stanowi fundament do budowania przyszłości w oparciu o doświadczenia przeszłości. Jednocześnie apelujemy do pozostałych Oddziałów i Zarządu Głównego naszej organizacji o podejmowanie podobnych stanowisk. Uchwała Oddziału bydgoskiego Związku Szlachty Polskiej. Przyjmuje się zobowiązanie wszystkich członków i struktur tut. Oddziału o szczególne zintensyfikowanie działań w kierunku pozyskiwania młodego pokolenia w szeregi członkowskie Związku Szlachty Polskiej. Obie uchwały zostały przyjęte przez aklamację. Przewodniczący zebraniu Andrzej Bogucki zakończył zebranie. Romuald Kromplewski. Post Scriptum. Po zebraniu, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, pojechaliśmy na drugą stronę Wisły do Ostromecka. Tam w pięknym pałacu z XIX w., gdzie obecnie między innymi znajduje się także stylowa restauracja udaliśmy się na uroczystą kolację. Ważne to było szczególnie dla gości z Warszawy, bo czekała ich długa droga powrotna, ale  i niektórzy członkowie z naszego Oddziału musieli jeszcze dojechać do Torunia czy do Piły. Zatem w miłej atmosferze przy wspólnym stole można było coś zjeść i wypić. Co do jedzenia, jak zauważyłem szczególne powodzenie miała pieczeń z kaczki, niestety nie w maladze – bo większość stanowili kierowcy. Ja jako już po obiedzie u żony, skromnie zadowoliłem się sernikiem i herbatką. Przy stole toczyły się dyskusje nader interesujące, szczególnie pasjonujące były opowiadania naocznych świadków (Członków Zarządu Głównego) ze ślubu i wesela Prezesa Związku Szlachty Polskiej Henryka Hr. Grocholskiego h. Syrokomla. Fraki, walce, damy… Po kolacji prezes Andrzej Bogucki usiłował jeszcze pokazać gościom piękny przypałacowy park, a w nim drugi, o 150 lat starszy barokowy pałac Mostowskich. Nie wiem na ile to się udało, bo ciemności coraz bardziej ogarniały wszystko wokół. Zatem każdy wsiadł do swojej karety lub bryczki i tak to się wszystko zakończyło. Romuald Kromplewski. W czasie obrad Walnego Zebrania oraz po nim wykonano kilka fotek. Poniżej niektóre z nich. Przy stole obrad od prawej siedzą: Andrzej Bogucki h. Awdaniec –prezes Oddziału ZSzP w Bydgoszczy, Zenon Ilcewicz h. Lubicz – sekretarz Zarządu Głównego  i Wojciech Wiszowaty h. Awdaniec h. Awdaniec – skarbnik Zarządu Głównego ZSzP. Od lewej: Henryk Wąsowski h. Awdaniec z Zarządu Głównego ZSzP, Ewa Stodolna h. Ślepowron, Ewa Teresa Kmiecińska h. Hozjusz I – nowy sekretarz Oddziału ZSzP w Bydgoszczy, Tadeusz Obrocki h. Rudnica, Janusz Franciszek Orlikowskim h.Nowina – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, Michał Styp – Rekowski h. własnego. Przed pałacem w Ostromecku od lewej stoją: Janusz Franciszek Orlikowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, Andrzej Bogucki – prezes Oddziału ZSzP w Bydgoszczy, obok członkowie Zarządu Głównego: Wojciech Wiszowaty – skarbnik ZG, Henryk Wąsowski – członek ZG i Zenon Ilcewicz – sekretarz ZG, a przed nimi Ewa Teresa Kmiecińska – sekretarz Oddziału, Jerzy Żenkiewicz – wiceprezes Oddziału, Karol Wróblewski – członek Zarządu Oddziału i na końcu Romuald Kromplewski – wreszcie w ZSzP już jako emeryt. W pałacu ostromeckim w oczekiwaniu na zamówione dania przy stole siedzą najbliżej z prawej Zenon Ilcewicz h. Lubicz – sekretarz ZG, dalej przesuwając się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, po jego prawej ręce Andrzej Bogucki h. Awdaniec – prezes Oddziału w Bydgoszczy, Tadeusz Obrocki h. Rudnica, Janusz Orlikowski h. Nowina- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, Wojciech Wiszowaty h. Awdaniec – skarbnik ZG, Ewa Teresa Kmiecińska h. Hozjusz I – sekretarz Oddziału, Henryk Wąsowski h. Awdaniec – członek ZG, Karol Wróblewski h. Ślepowron – członek Zarządu Oddziału, Romuald Kromplewski h. Korab – piszący po raz ostatni tę Kronikę i z przodu z lewej Jerzy Żenkiewicz – wiceprezes Oddziału. Redagował po raz ostatni Romuald Kromplewski h. Korab